Řízení rizik: Vítejte v opravdové džungli

Pro firmu, která vyrábí či poskytuje služby a využívá dodavatelů, lze zjednodušeně uvažovat o dvou základních oblastech rizika – vnější a vnitřní.

Řízení rizik: Vítejte v opravdové džungli


Pro firmu, která vyrábí či poskytuje služby a využívá dodavatelů, lze zjednodušeně uvažovat o dvou základních oblastech rizika – vnější a vnitřní.

Za vnitřní riziko pro společnost lze považovat například sdílení citlivých dat zaměstnanci (údaje o obchodních partnerech, informace o vývoji, ekonomické informace), neloajální management, špatné mezilidské vztahy na pracovištích a s odbory.

Vnější rizika jsou pochopitelně širší a lze je seskupit jako dodavatelská (subdodavatelé, trh se surovinami…), odběratelská (platební morálka, nové požadavky…), konkurenční (nové výrobky, služby, smluvní vztahy mezi konkurenty, patenty, nově vznikající firmy, trendy…) a legislativní (nerespektování pravidel pro vedení účetnictví, daně, bezpečnost…).

Tak jako je nejlepší obranou náhlý protiútok, lze za nejlepší zbraň proti rizikům považovat včasnou informaci o jejich existenci. Ideální by pochopitelně bylo, kdyby existovala jakási komplexní varovná služba, ale tu z povahy rizikových situací v současné době nelze plně zajistit. Je možné k tomu používat specializovaných produktů společností zabývajících se monitorováním médií, legislativních procesů či tvorbou firemních databází.

Aby bylo možné výše uvedená rizika minimalizovat či zcela eliminovat, je možné také využít databáze ekonomicky aktivních subjektů (jak právnických, tak fyzických osob), kde je možné nalézt ekonomické informace, údaje o vlastnících a statutárních zástupcích, vazby mezi společnostmi či jejich platební morálku.

Kdo hledá najde

Pro praktické použití uveďme několik příkladů. Nejčastěji se asi budeme zajímat o okamžité finanční zajištění obchodní činnosti.

Standardním problémem bývá řízení cashflow. Chování zákazníků a zejména pak jejich schopnost zaplatit za výrobky či služby včas je obvykle prvním a nejdůležitějším faktorem.

Druhým velmi častým problémem je zajištění již vzniklých pohledávek. Protože chování klíčového dodavatele ovlivňují i jeho partneři, je vhodné sledovat jeho okolí. Časté změny sídla, rušení provozoven, nebo výskyt konkurzů a likvidací společností v okolí obchodního partnera – to vše může avizovat potenciální problémy.

Pro schopnost udržet si pozici na trhu, je důležité monitorovat chování konkurence. Tedy její vznik a probíhající vývoj. Informace o účetních závěrkách, změnách ve statutárních orgánech společnosti lze vyčíst v dokumentech ukládaných ve sbírce listin. Například změna vlastnické struktury, právnické formy, pohyb základního kapitálu pak umožní předvídat další vývoj.

Prověřte si

S rozvojem společnosti se dostaví situace, která je vždy spjata s potřebou investic nebo vstupu strategického partnera. Také při využívání outsourcingu na firmu číhají rizika. Uzavření klíčové smlouvy s dodavatelem způsobí závislost na tomto obchodním partnerovi. Nemá náhodou potíže, není spojen s konkurencí? Strategický partner získá nejintimnější informace o chodu společnosti. Není jeho skutečný cíl v rozporu s jeho proklamovaným? Nemají společnosti, kde působil poradce, jehož služeb chceme využít, problémy?

Společnost, která se nachází ve složité finanční situaci, může být velmi zajímavá pro „nepřátelského investora“. Co může o sobě firma sledovat a vhodnou reakcí předejít vážným potížím? Nabídka pohledávky k prodeji může být prvním znamením. Poptávka po pohledávce může signalizovat vyhledávání dalších věřitelů. Cílená negativní kampaň v médiích pak bývá již jasným útokem. Shledání společnosti v návrzích na konkurz, přestože společnost průběžně platí – to už může být situace velmi kritická.

Včasná informace umožňuje včasnou reakci, počínaje jednoduchým rozhodnutím neposkytovat služby nebo zboží nesolventním klientům, konče důkladným prověřením klíčového partnera.

Komentáře