Škrtejte s rozvahou

Ačkoliv rozpočet IT většinou představuje pouze zlomek celkových nákladů, je často dobře fungující IT jednou z rozhodujících konkurenčních výhod. Přesto bývá nezřídka jednou z prvních oblastí, o které se mluví v souvislosti se snižováním nákladů.

Škrtejte s rozvahou


Informační systémy jsou přitom nezbytnou podmínkou pro zajištění běhu interních procesů, vytvářejí potřebnou flexibilitu produktů, otevírají nové prodejní kanály, oslovují nové segmenty zákazníků a vytvářejí nové modely jejich chování.

Z provedených analýz již teď vyplývá, že asi dvě třetiny rozpočtů IT oddělení jsou určeny na samotné zajištění základních provozních potřeb. Plošné snižování nákladů v této oblasti proto může vést ke zcela neočekávaným výsledkům ve snížení výkonnosti celé organizace. Pokud informační technologie představují motor podniku, je snadné si představit, jaké důsledky bude mít snížení přísunu paliva pod kritickou mez. Z tohoto pohledu je v současné době ekonomické nejistoty efektivnější přemýšlet o takových opatřeních, která v konečném důsledku sníží spotřebu a zlepší výkon celé vaší společnosti.

 

Hledejte rezervy

Určitě je z tohoto pohledu vhodné utužit výdajovou disciplínu, která byla ovlivněna podmínkami předchozího období růstu. I tak je možné prostředky zaměřit do oblastí, které mají potenciál zvýšení efektivity, produktivity i snížení nákladů. Pokud jde o prosté snížení existujících nákladů, je vhodné zaměřit se na existující postupy a procesy, především na ty z nich, které nebyly v posledních letech revidovány a aktualizovány. Nový pohled do zaběhnutých principů, které nebyly v pohodl­né době ekonomického růstu revidovány, může přinést prostor k jejich zefektivnění. Rovněž přezkoumáním v současnosti definované úrovně služeb IT vzhledem k jejich kritičnosti je možné získat významné úspory. Často totiž, vzhledem k možnostem, docházelo k definici přísnějších parametrů na úkor přiměřenosti a významu daných služeb.

Dalším kandidátem v této oblasti jsou rozpočty běžících projektů. Ty je možné revidovat vzhledem k důležitosti jejich jednotlivých součástí.

Zaměření pouze na nákladovou stranu rozpočtu by i v dané situaci mohlo být velmi omezující. Mimo naprosto katastrofických scénářů a situací je přerušení investic do technologií, které podporují další rozvoj organizace, kontraproduktivní. A to platí i pro období ekonomického poklesu.

 

Zvyšujte efektivitu

Z výsledků analytických studií vyplývá, že mnohé podniky mají značné rezervy v maximalizaci příjmů. V této souvislosti mají extrémní cenu informace o jednotlivých produktech, zákaznících, obchodních případech či prodejních kanálech. Informace­ vyskytující se v izolovaných informačních ostrůvcích není možné naplno využít – i malý tým s hlubokou znalostí obchodní problematiky a technologickou podporou IT tak může najít překvapivé souvislosti a nové možnosti. Typicky tak lze najít nečekané rezervy například v postupech prode­je a cenotvorby u jednotlivých obchodních případů třeba podle geografických či organizačních parametrů.


Zaměřte se na procesy

Podobně tak zaměřením na produktivitu – tedy na problematiku zastaralých komunálních či duplicitních procesů, a na úzká místa koncentrace běhu procesů – je možné otevřít zajímavý prostor pro zlepšení funkce celé organizace. Aplikací principu 80:20 při automatizaci a optimalizaci hlavních procesů pomocí dnes již dostupných nástrojů lze získat překvapivá zlepšení v oblasti produktivity práce, celkového výkonu podniku a zlepšení přístupu k zákazníkům.

Zlepšení procesu prodeje optimalizací spolupráce centrálních systémů a prodejců koncovým zákazníkům může mít také dramatický vliv. IT tak konečnému výsledku organizace může přispět pravděpodobně více než desetiprocentním snížením svého rozpočtu. Rychlý a efektivní přístup k pulzujícímu trhu může být kritickým faktorem v dnešní turbulentní době.

Komentáře