Tři kroky ke zvýšení podnikové efektivity

IT oddělení bývají často jedním z prvních míst, kam se vedení společností s požadavkem na úspory obrátí. Současně však vyžaduje, aby podnikové IT nadále zajišťovalo adekvátní podporu podnikových cílů. Jak se s touto na první pohled neřešitelnou situací vypořádat?

Tři kroky ke zvýšení podnikové efektivity


Jak se tedy na cestu k podpoře podnikové efektivity vydat? Možných řešení je jistě celá řada, v praxi ale dosahují nejlepších výsledků zejména tři kroky: konsolidace vlastního IT prostředí, integrace podnikových informačních systémů a řízení a další rozvoj konsolidovaného IT prostředí (tzv. IT Governance).

Krok 1: Konsolidujte

Konsolidace znamená upevnění, ustálení či urovnání vlastního IT prostředí a její úspěšná realizace je pro mnohé nelehkou úlohou. Proto je dobré nezapomínat na několik zásadních kroků:

  • Předem definované cíle konsolidace musejí být měřitelné.
  • Stávající stav podrobně popište (architektura, procesy, HW, SW) a vyhodnoťte.
  • Opatření navrhněte a provádějte s ohledem na jejich proveditelnost (z technického a ekonomického hlediska) a na vliv na dosažení cílů.
  • S hodnocením a měřením výsledků začněte již v průběhu projektu a na jejich základě plán konsolidace průběžně upravujte.

Na příkladu vybraného subjektu z veřejné správy lze právě díky dodržení doporučeného postupu demonstrovat dosažení zajímavých výsledků. Zvýšila se například míra využívání klíčových informačních systémů ze strany uživatelů, byl zajištěn provoz i rozvoj IT při kvalitativně vyšších SLA a při nezměněném počtu pracovníků, došlo ke snížení kvalifikačních požadavků na jednotlivé pracovníky IT oddělení, ale rovněž byla například posílena schopnost čerpat dotace z EU nebo zlepšeno vnímání IT jako přidané hodnoty pro organizaci.

Krok 2: Integrujte

Náklady jsou nejvyšší tam, kde je struktura aplikací a systémů roztříštěná, nekonsolidovaná, neexistují-li jednotná pravidla pro práci s daty a dochází tak k častým duplicitám a k nekonzistenci dat. Integrace podnikových informačních sy­stémů spočívá ve využití existujících informačních systémů i dat a jejich vzájemném systematickém propojení.

V poslední době je nejvíce diskutovaný koncept SOA (Service Oriented Architecture) a znovuvyužitelnosti služeb, který s sebou přináší značné výhody. Zvyšuje například akceschopnost, zlepšuje využití stávajících dat a systémů, což šetří stávající investice, nebo zajišťuje komunikační konzistenci mezi systémy. Díky tomuto konceptu dochází rovněž ke zpřehlednění stávajícího ICT, ke snížení nákladů na správu nebo k redukci duplicit. Při realizaci SOA je bezpečnější jít cestou menších a tím pádem jistějších projektů.

Krok 3: Řiďte a rozvíjejte

Pokud se rozhodnete pro zavádění změn, konsolidaci či integraci, je třeba tyto projekty následně řídit, kontrolovat, měřit a dále rozvíjet.

Toho dosáhnete zejména vymezením kompetentních osob s jasnou definicí rolí, pravomocí a zodpovědností. Dále pomůže jasné vymezení pravidel pro konkrétní situace a garantů služeb napříč celou organizační strukturou společnosti.

A na závěr Parreto

Při realizaci uvedených kroků pak s trochou nadsázky doporučuji využívat „zdravého selského rozumu“ a realizovat projekty, které jsou zaměřeny na konkrétní prioritní oblasti (v duchu Parretova pravidla 80/20), nežli se snažit hned v úvodu jít cestou velkých projektů.

Doporučuji testovat zažité předpoklady, že některé součásti IT nelze vylepšit či změnit. Důležité je rovněž do konsolidačních projektů zahrnovat i neformální autority, tedy osoby, které se těší důvěře zaměstnanců společnosti a díky nimž tak bude realizace projektů snazší. Výrazně pomoci však mohou i externí partneři, již mají s obdobnými projekty zkušenosti

Komentáře