Počet IT specialistů roste, mzdy neklesají

Český statistický úřad zveřejnil pravidelnou každoroční publikaci s názvem Informační ekonomika v číslech. Nás nejvíce zaujala kapitola věnovaná počtům a struktuře IT odborníků v tuzemské ekonomice a její srovnání s dalšími zeměmi EU.

Počet IT specialistů roste, mzdy neklesají


V České republice se množství zaměstnaných IT odborníků začalo sledovat v roce 1993. Od té doby vzrostl jejich počet více než dvojnásobně, což ilustruje graf 1. V evropském srovnání se Česká republika s 2,6% podílem IT odborníků na zaměstnané populaci nachází mírně nad průměrem EU 27, který v roce 2011 činil 2,2 %. Mezi IT odborníky v České republice dlouhodobě převažují technici (technici provozu a uživatelské podpory počítačových aplikací, sítí, systémů a databází a weboví správci a administrátoři) nad specialisty v oblasti ICT (programátoři, síťoví a databázoví správci a administrátoři). V roce 2011 šlo o poměr 56 % ku 44 %. Ve většině ostatních evropských zemí lze naopak vysledovat převahu specialistů v ICT, výjimku však tvoří společně s Českou republikou ještě Slovensko, Španělsko a Itálie.

Z hlediska struktury IT odborníků podle pohlaví během let docházelo ke snižování procentního zastoupení žen mezi IT odborníky. Zatímco v roce 2000 figurovala mezi IT specialisty čtvrtina žen, v roce 2011 jich bylo již pouze necelých 10 %. Statistici tento jev přisuzují dynamicky se vyvíjejícímu prostředí IT s vysokými nároky na neustálé vzdělávání se a časovou flexibilitu. Tyto podmínky podle jejich tvrzení lépe vyhovují mužské části populace.

Zatímco v roce 2000 disponovala nadpoloviční většina IT odborníků středoškolským vzděláním s maturitou, v roce 2011 již byla situace výrazně odlišná – více než polovina IT odborníků vlastní vysokoškolský diplom. Zajímavým zjištěním je v této souvislosti rovněž skutečnost, že pouze 22 % IT specialistů mělo podle šetření za rok 2011 vystudovaný obor informatika. V roce 2011 bylo mezi IT experty zaměstnáno nejvíce osob ve věkové skupině 25–34 let. Do této věkové kategorie jich patřilo celkem 52 tisíc, přičemž tvořili 41 % všech IT odborníků.

Jak jsou na tom s platy?

V roce 2011 činila průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků v ČR 47,3 tisíce korun. To je zhruba o 60 % více, než ve srovnatelném období dosahoval průměrný plat v České republice. Vyšší odměnu v rámci sledované skupiny již tradičně pobírají muži, kteří si v průměru měsíčně vydělali 49 tisíc korun, což je přibližně o 10 tisíc Kč více než ženy. Dlouhodobě dosahují na nejvyšší mzdy IT odborníci z věkové skupiny 35–39 let (55 tisíc Kč) a také IT experti s vysokoškolským vzděláním (58 tisíc Kč).

Mzdy v IT 2012
Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků v ČR (Kč)

Značné rozdíly ve výši platů lze vysledovat rovněž podle toho, zda je daný specialista zaměstnán v podnikatelské či nepodnikatelské sféře. Rozdíl průměrného platu IT odborníků zaměstnaných v těchto dvou rozdílných sférách činil v roce 2011 více než 21 tis. Kč. To by se dalo interpretovat také tak, že IT expert zaměstnaný mimo podnikatelskou sféru pobíral jen 57 % platu IT specialisty zaměstnaného v podnikatelské sféře.


Úvodní foto: © Mushy - Fotolia.com
Komentáře