Důvěru v mobilní řešení upevnil příchod mobilního bankovnictví...

...lidé si na něm vyzkoušeli manipulaci s tabuizovanými údaji, říká Martin Bubeníček, obchodní ředitel ve společnost DC Concept.

Důvěru v mobilní řešení upevnil příchod mobilního bankovnictví...


CIO Business World: Jak v ČR postupuje využívání mobilního přístupu k firemním aplikacím a k aplikacím, které umožňují vnitrofiremní komunikaci? Jak si – podle vás – stojíme ve srovnání se světem?

Martin Bubeníček: Stále větší počet zaměstnanců vykonává práci mimo kancelář, přímo v terénu. Je to logický posun, ušetří díky tomu spoustu času. Původně jsme ale očekávali větší boom poptávky po mobilních aplikacích, které propojují centrální ERP s chytrými zařízeními. Méně progresivní firmy si totiž i nadále vystačí s nástroji, které mají zažité, například e-mail v telefonu. Dá se říct, že nyní jsme ve stadiu, kdy si zákazníci teprve začínají uvědomovat přínosy mobilních ERP aplikací a postupně definují, co od nich očekávají.

Jak se vaši zákazníci vyrovnávají se změnou, kterou přináší nový mobilní způsob práce? V čem spočívají největší přínosy a nejzásadnější úskalí?

Možnost plnit své úkoly přímo v terénu vnímá jako přínos většina našich zákazníků, kteří mobilní řešení poptávají. Tento styl práce totiž přináší celou škálu výhod. Jedná se například o eliminaci chyb, ke kterým může docházet při přepisu poznámek do systému. Důležitým přínosem je i mobilita, zaměstnanci mohou pracovat odkudkoliv, což výrazně šetří čas. Nezanedbatelný je také sociální aspekt. Díky novým technologiím může být zaměstnavatel benevolentnější při schvalování home officů, tím zaměstnancům poskytuje větší volnost. Tento benefit pak firmu dělá zajímavější i pro potenciální zaměstnance.

Jádrem tradiční vnitrofiremní spolupráce byl e-mail. Uvažují vaši klienti o jeho náhradě, například aplikacemi typu podnikových sociálních sítí?

Spíše než zájem o sociální sítě cítíme poptávku po možnosti zobrazit notifikace z ERP systému v chytrých zařízeních. Tato praktická upozornění informují jak zaměstnance, například o předání zakázky nebo evidování požadavku, tak zákazníky, třeba o ukončení servisního zásahu. Předpokládáme, že tento zájem bude narůstat.

Jaké funkcionality jsou podle vás nejdůležitější pro využití vnitrofiremní spolupráce? Jaké mají hlavní požadavky zákazníci? Jaká funkce jim v jejich starých řešeních nejčastěji chybí?

Nejdůležitějším nástrojem pro správně vedenou vnitrofiremní komunikaci je komplexní, a tím pádem jednotný ERP systém. V praxi se nám již mnohokrát potvrdilo, že taková platforma zajišťuje pevný a propojený datový základ, na kterém se dá stavět. Zákazníci často požadují integrované procesní řízení dostupné přes mobilní aplikaci. Díky němu mohou průřezově nahlížet do všech fází procesu a zároveň ho doplňovat. Výsledkem je efektivní spolupráce lidí napříč různými odděleními. Jejich činnost je koordinovaná i bez dohledu nadřízeného. Bohužel na českém trhu chybí řešení, která integrují již zmiňované procesní i projektové řízení zároveň a propojují je s funkcionalitami ERP systému. Jsme jedni z mála, kteří takto komplexní nástroj poskytují.

Přináší požadavek mobility a vnitrofiremní mobilní spolupráce také požadavky na nové individuální (zakázkové) mobilní aplikace?

Rozhodně ano. Aktuálně se věnujeme mobilnímu řešení pro vodárenství. Náš informační systém pokrývá všechny procesy specifické pro tento obor, prostřednictvím nadstavby ve formě mobilní aplikace potom pracovníci mohou prohlížet odečtové trasy nebo vyplňovat odečtové formuláře přímo v terénu. Vše se automaticky propisuje do centrálního ERP. Odpadají tak chyby lidského faktoru při záznamu dat, zdlouhavá administrativa a nutnost používání drahých přenosných terminálů. Vedoucí pracovníci zároveň získávají přehled o provedených odečtech.

Bez ohledu na oborové zaměření mají zákazníci zájem o řízení projektů prostřednictvím mobilních zařízení. Usnadňuje jim koordinaci zaměstnanců i konzultací se zákazníky, domluvu schůzek s partnery i navazování spojení všech zúčastněných subjektů. Vedoucí projektu mají vždy aktuální přehled o jeho stavu a kapacitách členů projektového týmu. V aplikaci je na první pohled patrné, do jakého stádia pracovníci s úkoly postoupili. Výsledkem je iniciativní dodržování termínů ze strany zaměstnanců a směřování projektu k cíli bez zbytečných časových prodlev.

Jak se firmy vyrovnávají s bezpečnostním rizikem? Obávají se vaši zákazníci snazšího špehování (cizími) vládními agenturami, ztráty dat, prozrazení firemního know-how konkurenci? Přijímají podle vás adekvátní opatření? Nepodceňují rizika?

Důvěru v mobilní řešení upevnil příchod mobilního bankovnictví. Lidé si na něm vyzkoušeli manipulaci s tabuizovanými údaji v praxi. I nadále platí, že největší ztráty dat probíhají při odchodu zaměstnanců, kteří si mimo jiné odnášejí také firemní know-how.

Vidíte v současné infrastruktuře nějaký problém pro vyšší nebo rychlejší uplatnění mobilních vnitrofremních řešení (nedostatečné pokrytí, nedostatečná rychlost, příliš velká cena dat)?

Existují místa, kde pokrytí vázne. Jedná se ale o minoritní oblasti.

Mobilita je často spojena s využívání vlastních koncových zařízení (BYOD). Přináší různorodost koncových mobilních zařízení pro vás jako IT dodavatele nějaké komplikace? Jak tyto komplikace překonáváte?

Dopředu jsme počítali s tím, že naši aplikaci budeme dodávat pro různé typy operačních systémů, jejich jednotlivé verze i různé velikosti obrazovek. I přesto ale zákazníky pravidelně informujeme o nových funkcích a možnostech jejich podpory. Zaměstnanec tak dopředu ví, jak bude jeho soukromé zařízení reagovat na naši mobilní aplikaci.

Zaznamenali jste nějaký případ, kdy nové technologie zlepšily pracovní podmínky nebo vůbec umožnily zaměstnání znevýhodněným osobám?

Obrovský potenciál mobility spočívá v tom, že umožňuje plnohodnotně pracovat lidem se ztíženou pohyblivostí nebo těm, kteří jsou časově vázáni například na rodinu. I v rámci naší firmy pozorujeme, jak práce s mobilními aplikacemi pomáhá například rodičům, kteří své děti každodenně vozí do školek nebo škol. Jejich výkony jsou ve srovnání s ostatními stejně efektivní. Jednodušší je i organizace home officů, díky těmto technologiím se můžeme lépe vyrovnat s nenadálými událostmi, jako je třeba nemoc dítěte.

 


Úvodní foto: DC Concept
Komentáře