Zákazníci očekávají, že nový IS bude možné implementovat bez zásadních změn podnikových procesů...

...říká Lukáš Toman, key account manager ve společnosti ICZ.

Zákazníci očekávají, že nový IS bude možné implementovat bez zásadních změn podnikových procesů...


CIO Business World: Jaká je aktuální situace na trhu s informačními systémy pro řízení výroby? Je aktuálně některý segment perspektivní – ať již podle velikosti nebo podle oboru činnosti firmy?

Lukáš Toman: Na systémy pro řízení výroby (ať již jako součást ERP systému, nebo jako paralelně fungující samostatné aplikace) se ve výrobních podnicích klade stále větší důraz. Výrobní informační systém (MES) se stává nepostradatelným nástrojem pro efektivní plánování, řízení, sledování a vyhodnocování výroby umožňující co nejlépe využívat výrobní kapacity, eliminovat plýtvání, získávat kvalitní data o průběhu výroby a včas reagovat na všechny nestandardní situace a odchylky od plánu.
Perspektivní jsou podle našich zkušeností především ty společnosti, které si uvědomují nedostatky stávajícího způsobu informační podpory výroby a velikost nákladů, které jim v důsledku toho vznikají. Velký potenciál je také ve firmách, které investovaly významné částky do moderních technologií a chtějí své výrobní kapacity maximálně využít. Jedná se především o segmenty automotive, strojírenství nebo výroba plastů. O vhodná řešení se zajímají již i menší firmy.

Do Čech přicházejí investoři a české firmy se stávají součástí zahraničních vlastníků. Znamená to někdy také změny v IT infrastruktuře, určené pro řízení výroby? Jaké?

Dopady změny vlastníka na IT infrastrukturu jsou ve většině případů nepřímé a obvykle přicházejí s určitým zpožděním, ať už jako důsledek nových investic do výroby a logistiky, změn v organizaci a řízení nebo náhradě stávajících aplikací jinými. Zobecnění těchto případů je tedy podle našich zkušeností poměrně obtížné.

Je častější případ, kdy se má IS přizpůsobit stávajícím firemním procesům, nebo naopak se mají firemní procesy modifikovat tak, aby odpovídaly požadavkům zvoleného informačního systému? Jak dlouho trvá, než se podaří sladit v praxi požadavky výroby i IT?

Zákazníci často očekávají, že nový informační systém bude možné implantovat do stávajícího organismu podniku, tedy bez zásadních změn podnikových procesů. To je však možné jen v případě, že se jedná o organismus zdravý. V opačném případě je nezbytné realizovat v souvislosti se zaváděním nového informačního systému řadu „ozdravných opatření“, bez nichž by očekávaných přínosů nového informačního systému patrně nebylo možné dosáhnout.

Zastaralé výrobní systémy mohou představovat bezpečnostní riziko. Některé výrobní řídicí systémy mohou pocházet i z doby, kdy ještě nebyly ani Windows ani Internet. Setkali jste se ve své praxi případem, kdy takové systémy běžely na překonaném (rizikovém) SW/HW? Řešili jste přechod na novější infrastrukturu – bylo to také z důvodů bezpečnosti?

Vzhledem k tomu, že ve výrobních podnicích jsou provozovány stroje různého stáří, je možné setkat se zde s řídicími systémy několika generací. Otázku bezpečnosti je v takovém případě nezbytné vždy řešit v kontextu toho, jakým způsobem mají být tyto systémy zapojeny do IT infrastruktury a jakou míru bezpečnostního rizika je možné tolerovat. Naši specialisté jsou schopni toto riziko posoudit, optimální řešení navrhnout a v případě akceptace návrhu zákazníkem jej rovněž dodat.

Aktuálními trendy jsou cloud a mobilita. Jak se tyto technologie uplatňují u firem, které využívají systémů pro řízení výroby?

Mobilita je v oblasti výrobních informačních systémů důležitá ve dvou rovinách: jednak jako nástroj informační podpory operátorů v těch procesech, které nejsou fixovány na pevné místo (například výrobní logistika), jednak jako prostředek operativní komunikace s managementem (eskalace problémů, základní reporting apod.). S cloudem je to složitější: výrobní informační systémy jsou obvykle poměrně úzce navázány na výrobní a logistické procesy a propojeny s různými řídicími a komunikačními systémy. Rovněž uživatelské rozhraní je u řady funkcí do určité míry specifické a přesahuje možnosti běžných webových aplikací. Ve srovnání s jinými typy aplikací tak cesta ke cloudu bude určitě delší a komplikovanější.


Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře