ICT Unie se s Ministerstvem vnitra ČR se vrací k jednacímu stolu

Ve středu 21. října 2015 se uskutečnilo pracovní setkání představitelů ICT UNIE a zástupců Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV). Klíčovým tématem pro tento dialog je stávající návrh na založení nového státního podniku s názvem Národní agentura pro komunikace a informační technologie.

ICT Unie se s Ministerstvem vnitra ČR se vrací k jednacímu stolu


K tomuto záměru se vztahují nevyřešené otázky ve dvou základních oblastech, k nimž je nutné podrobně specifikovat záměr, definovat budoucí rozsah činnosti podniku a pokusit se v co nejkratší době najít možnou shodu u existujících, zásadně rozdílných stanovisek.

První oblastí je záměr zajistit poskytování široké škály IT služeb v rámci resortu MV formou „in-housingu“. Jan Přerovský, ředitel o. z. Česká pošta, prezentoval záměr založit nový státní podnik. ICT UNIE, která tento záměr v dané podobě odmítá, předložila jako alternativní možnost řešení vlastní poziční dokument, který definuje poslání Národní agentury. Přítomní zástupci se shodli, že tento dokument je pro ně přijatelný a může být využit jako podklad pro pokračující diskuzi v akční pracovní skupině složené ze zástupců Řídícího výboru pro informační společnost (ICT Unie) a zástupců MV.

ICT UNIE bere na vědomí závazek MV, že po odsouhlasení návrhu zakládacích listina přepracovaného, vládě ČR určeného materiálu o založení státního podniku bude tento dokument nejprve konzultován se zástupci ICT Unie, a to ještě před zahájením meziresortního připomínkového řízení.

Druhou oblastí byla problematika infrastruktury sítí elektronických komunikací. ICT Unie nezpochybňuje kompetenci MV pro neveřejné sítě elektronických komunikací v gesci MV. Současně však trvá na svém stanovisku, že strategie a rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací jsou v gesci MPO a související regulace a mapování v kompetenci nezávislého regulačního úřadu – ČTÚ.

Prezident ICT Unie Svatoslav Novák seznámil účastníky jednání se stanovisky široké odborné veřejnosti ve věci mapování, usnadnění výstavby a použití dotačních zdrojů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Znovu zopakoval zásadní nesouhlas s vytvořením jakékoliv koordinační funkce v oblasti výstavby veřejných sítí nové generace v gesci MV, ať už by se mělo jednat o Národní agenturu nebo o přímou kompetenci MV.

Zástupci MV v reakci na to vyjádřili svůj názor, že jim v podstatě nejde o veřejné sítě a dotace na pokrytí tzv. bílých míst. To však nekoresponduje s obsahem vydané tiskové zprávy MV ze dne 22. října, kterou se MV opětovně snaží vytvořit dojem potřeby vzniku Národního koordinátora veřejných i neveřejných sítí nové generace v gesci resortu MV.

ICT Unie nezpochybňuje roli státu, rozhodně ale odmítá regulaci a kontrolu svěřenou MV, která by nepřiměřeným a neodůvodněným způsobem zasahovala do volné soutěže a křivila podmínky fungující zdravé tržní ekonomiky v oblasti elektronických komunikací.


Úvodní foto: ICT Unie
Komentáře