Analýza nabídky webových CMS poskytovaných přes ASP v ČR

Uvažujete o výběru nového či inovaci starého systému pro web content management? Chcete ušetřit a přitom získat více funkcionality? Pak vám jistě pomůže tento průzkum českého trhu s produkty webCMS formou pronájmu služeb (ASP).

Analýza nabídky webových CMS poskytovaných přes ASP v ČR


Uvažujete o výběru nového či inovaci starého systému pro web content management? Chcete ušetřit a přitom získat více funkcionality? Pak vám jistě pomůže tento průzkum českého trhu s produkty webCMS formou pronájmu služeb (ASP). Zmapovali jsme firmy a jejich produkty – nabízející funkcionalitu pro správu webového obsahu a poskytovány formou SaaS – popsali jsme nejdůležitější vlastnosti těchto systémů CMS a poskytneme vám návod, jak si na základě kritérií vybrat to nejvhodnější řešení.

Vzhledem k rostoucím nákladům na zavádění, rozvoj a údržbu informačních systémů se řada firem rozhodla vytěsnit tyto činnosti alespoň částečně mimo podnik a pronajímat si je od profesionálních firem a poskytovatelů. Zejména z nákladového pohledu se jeví jako nejvýhodnější především produkty firem poskytujících „software jako službu“ (SaaS) či tzv. „Application Service Providing“ (ASP).

Firmy nabízející tyto produkty/služby mohou díky většímu počtu zákazníků, kterým nabízejí víceméně podobné produkty, realizovat úspory z rozsahu a ty v jisté míře přenášet i na své zákazníky. Při ASP se zákazník stává pouhým uživatelem nabízené služby, která až na počáteční kustomizaci nevyžaduje žádný odborný zásah z jeho strany. Poskytovatel zajišťuje veškerou údržbu systému i jeho upgrade, aniž by to zákazník ve většině případů vůbec pocítil.

V tomto tržním přehledu si klademe za cíl přiblížit čtenářům časopisu Business World několik témat. Především jde o analýzu nejdůležitějších charakteristik CMS vzhledem k jeho použití, dále pak analýzu trhu ASP řešení web content management systémů a služeb. Následně stanovíme metriky a váhy jednotlivých charakteristik pro volbu CMS a na konec se podíváme na tvorbu jednoduché metodiky výběru CMS.

PRŮBĚH SAMOTNÉ ANALÝZY

V rámci naší analýzy trhu ASP jsme nejprve prohledali internet, abychom nalezli jednotlivé poskytovatele a získali co nejvíce počátečních informací z jejich firemních stránek. Tyto společnosti jsme posléze kontaktovali prostřednictvím e-mailu s prosbou o vyplnění jednoduchého dotazníku. Ve finále jsme pak vyhodnotili úspěšnost návratnosti těchto formulářů.

V prvním kroku jsme shromáždili následující zdroje, které jsme získali buď z prací předchozích účastníků kurzu, nebo od Miroslava Víta z projektu AspMonitor.cz. Při hledání jsme se ovšem potýkali především s tristní neaktuálností zdrojů a s nedostatkem informací o produktech i samotných firmách. Mezi kvalitní udržované zdroje lze zařadit například weby Asociace.biz, knihaseznamu.cz či systemonline.cz

Při prohledávání internetu jsme na českém trhu nalezli 37 firem nabízejících CMS (redakční systémy, publikační systémy, WebCMS), z čehož 22 firem neposkytuje ASP a zbylých patnáct dle svých slov ano. Následně jsme vybrané firmy obeslali poptávkou po informacích (tzv. RFI dokument). Představili jsme se jako firma s méně než 50 zaměstnanci, která vypisuje výběrové řízení na implementaci webCMS ve své organizaci. Žádali jsme minimálně o marketingové dokumenty (informace) nebo o vyplnění jednoduchého dotazníku. Dotazník obsahoval jak základní, tak i podrobnější údaje o firmě a produktu – např. počet zaměstnanců, funkcionalita produktu, reference, cena ASP, SLA a další.

S poptávkou po informacích o produktu a firmě jsme obeslali 12 firem. Odpověděla nám přesně polovina dotázaných. Dvě firmy (Xanadu a Data-Norms) sdělily, že bez podrobnější znalosti nás jako zákazníka a našich konkrétních potřeb nám nemohou poskytnout bližší informace. Od společnosti Lundegaard se nám poptávka vrátila jako nedoručitelná. Nakonec jsme tedy hned zpočátku plně uspěli jen u dvojice dotazovaných subjektů, organizací FG Forrest a Deltax.

SOUBOR ZÁKLADNÍHO OKRUHU VLASTNOSTÍ, JEJICH METRIK A VAH

Při dotazníkovém průzkumu jsme se potýkali s případy, kdy nebylo možné získat dostatek komplexních informací. Všechny firmy pracují na bázi řešení na míru a tomu přizpůsobují cenu. Tu také považují za jednu z klíčových a citlivých informací, pročež ji nechtějí zveřejňovat. Ač se tedy jedná o veledůležité kritérium, museli jsme ji z rozhodování vyřadit. Doporučená váha ceny by byla pro velké společnosti 30 % a pro malé 50 %. Zde jsou hodnocená kritéria (velká firma/malá firma) v procentech v případě, že by byla zahrnuta také cenová položka (tedy 30/50):

Publikační workflow (25/2) – u velkých firem hodně redaktorů, nutné sofistikované workflow a systém práv

Statistiky (5/5) – dá se bez nich žít, ale pro rozvoj webu jsou nepostradatelné

Modulárnost CMS (10/8) – vždy je potřeba něco rozšířit

Jazykové prostředí administrace (15/5) – pro velké firmy důležité vzhledem k exportním aktivitám, pro malé méně

Helpdesk (10/25) – velké firmy si dokáží zajistit pozornost dodavatele i jinými způsoby, pro malé společnosti je však helpdesk téměř nepostradatelným komunikačním kanálem

Reference (5/5)

Tabulka kritérií:

VOLBA OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ

Určení nejvhodnější varianty a určení pořadí jednotlivých redakčních systémů provedeme pomocí metody WSA – metoda váženého součtu. Pořadí vhodnosti redakčních systémů podle zvolených vah ukazuje následující tabulka. Je vidět, že vítězem pro malou i velkou společnost je MCMS 2002. Když si uvědomíme, že nebereme v potaz kritérium ceny, je to logické, protože MCMS je skutečně robustní a plně funkční nástroj pro správu webu, jehož nejvíce limitující vlastností je právě vysoká cena. Kdybychom toto brali v potaz, můžeme předpokládat, že by to byl faktor, který by u malé společnosti způsobil, že by se toto řešení neumístilo na předních pozicích.

CO SI VYBRAT?

Analýza trhu CMS řešení ukázala, že nabídka produktů je opravdu široká a je schopna zabezpečit poptávku jak malých, tak velkých firem. Při výběru redakčního systému je dobré dopředu definovat kritéria, podle kterých budeme daná CMS vybírat. Ve článku jsme se toto u jednotlivých řešení snažili přiblížit shrnutím určitých výhod u každého produktu. Dá se říct, že nabízené produkty na českém trhu mají velmi podobné vlastnosti. Je to dáno především podobnou úrovní konkurence, která nechce se svým řešením zaostávat.

Zjistili jsme, že lze jen velmi těžko definovat nějaký základní okruh vlastností CMS. Dá se říci, že všechna řešení více či méně vždy splňují základní charakteristiky. Při výběru je proto potřeba zvažovat zaměření propagace firmy na internetu. Má-li firma exportní potřeby, je potřeba sledovat, zda má administraci CMS v angličtině, zda podporuje netradiční jazykové mutace a jestli nebude problém rozšiřovat jazykové mutace či jazykové prostředí administrace. Je-li zájem, aby webová prezentace byla schopna pracovat s interními systémy firmy, je nutno sledovat modularitu a funkčnost nabízeného řešení. Zároveň je při určování kritérií dobré rozlišovat, zda se jedná o menší firmu nebo o velkou firmu. To totiž ovlivní rozsah využívaných funkcí a výsledné náklady na pořízení/provoz. V malých firmách se o web stará obvykle jeden nebo dva lidé, a nepotřebují kupříkladu tak sofistikované schvalovací workflow jako ve firmách velkých. Počet funkcionalit a nabídka služeb je pak většinou patřičně zohledněna v ceně.

Jak již bylo uvedeno, je těžké vybrat univerzální kritéria pro všechny organizace. Je potřeba nahlížet problém z více pohledů, přizpůsobit se dané situaci a klást důraz na to, co je v organizaci skutečně potřeba. Obecná pravidla zde příliš nepomohou.

Autoři v současnosti působí na Vysoké škole ekonomické.Přehled dodavatelů na trhu a jejich řešení CMS:Komentáře