Kolik informatiků vlastně potřebujeme? - 3

Za padesát let od výroby prvního počítače se z informačních a komunikačních technologií (ICT) stal jeden z rozhodujících faktorů růstu a produktivity vyspělých ekonomik. ICT sektor v roce 2003 v zemí patřících do OECD zaměstnával přes 17 miliónu pracovníků, což jsou 3% ekonomicky aktivních lidí, ale na tvorbě HDP se podílel 10 % .

Kolik informatiků vlastně potřebujeme?


Vývoj počtu informatiků ČR

Při zkoumání počtu informatiků v České republice se nejdříve soustředíme na informatiky, kteří působí na dodavatelské straně ICT. Český statistický úřad ve svých výběrových šetřeních sleduje počty a mzdy pracovníků ve firmách a podnicích, které se zabývají zpracováním dat a souvisejícími činnostmi (OKEČ 72) a které tuto činnost uvedly pro evidenční účely jako převažující. Do tohoto průzkumu nejsou zahrnuti zaměstnanci firem, jež se orientují na obchodní činnost v oboru ICT a zejména pracovníci v ICT odděleních zákaznických firem. Na druhé straně jsou v šetření zahrnuti všichni pracovníci ve sledovaných firmách, tedy i ti, kteří nejsou informatiky. Dalším omezením této statistiky je, že jejím základem jsou čtvrtletní statistické výkazy, které se týkají jen podniků s 20 a více zaměstnanci.

V rámci sledování počtu osob zabývajících se ICT ČSÚ rozlišuje kategorie „zaměstnanec“ a „pracovník“. Pracovníci jsou zaměstnanci a pracující podnikatelé v hlavním zaměstnání – viz tabulka 1.


Tabulka 1 - Počet pracovníků v oboru zpracování dat v ČR v letech 1996 - 2005.


Srovnáme-li údaje z tabulky 1 s údaji o struktuře organizací v třídě OKEČ 72 (viz tabulka 2), pak vidíme, že počet registrovaných podnikatelů podnikajících jako fyzické osoby dosáhl v r. 2005 počtu 54.480. Rozdíl mezi tímto číslem a číslem 13.899 z tabulky 1 naznačuje rozsah chyby při určení počtu informatiků pracujících v sektoru ICT na dodavatelské straně.Tabulka 2 - Struktura organizací ve třídě OKEČ 72 podle právní formy v letech 1996 - 2005. Poznámka: Státní organizace a zahraniční osoby.


Druhým zdrojem dat o informaticích v ČR je výběrové šetření pracovních sil, které ČSÚ provádí od roku 1993 na náhodně vybraném vzorku českých domácností. Tím pokrývá nejen dodavatelskou, ale i uživatelskou stranu ICT. Šetření vychází z klasifikace KZAM-R1, zahrnuje ale pouze profese KZAM-R 213 a KZAM-R 312, tedy zahrnuje pouze počítačové specialisty, nikoliv všechny informatiky.

Podle této statistiky bylo v ČR v roce 2002 91.214 počítačových specialistů a tento počet se do roku 2004 snížil na 72.940 – viz graf 1.


Graf 1: Počítačoví specialisté zaměstnaní v jednotlivých sektorech a jejich podíl na všech zaměstnaných v ČR (%); 2000--2004, Zdroj: Český statistický úřad,
Výběrové šetření pracovních sil, 2005. Upozornění: uvedení ICT experti jsou podle naší definice počítačoví specialisté (větší obrázek).


Zdrojem, který je pro odhad celkového počtu informatiků v ČR vhodnější, protože sleduje nejen počítačové specialisty, ale i ICT specialisty, je zpráva „The supply and demand of e-skills in Europe“. Tato zpráva odhaduje celkový počet informatiků (podle širšího pojetí OECD) v ČR v roce 2004 na 182 000, tedy na 3,8 % celkového počtu pracujících osob – viz graf 2 a graf 3.


Graf 2: Počty ICT specialistů ve vybraných zemích EU 1998--2004, Zdroj: Frinking, Ligtvoet,, Lundin, Oortwijn, The supply and demand of e-skills in Europe 2005 (větší obrázek).
Graf 3: Podíl ICT specialistů ve vybraných zemích EU v r. 2004, Zdroj: Frinking, Ligtvoet,, Lundin, Oortwijn, The supply and demand of e-skills in Europe 2005 (větší obrázek).


Z uvedených údajů můžeme vyvodit tyto dílčí závěry:

  • V současné době pracuje v ČR cca 182 000 informatiků, přičemž zhruba polovina pracuje v dodavatelských organizacích a polovina v uživatelských organizacích.
  • Za posledních 10 let rostl počet informatiků v dodavatelských organizacích. Tento růst nebyl lineární, nicméně za deset let se tento počet zvýšil o 36 %.
  • Počet fyzických osob – informatiků se za totéž období zvýšil o 325 %.
  • Počet právnických osob orientovaných na dodávku ICT produktů a služeb se zvýšil za totéž období dokonce o 960 %!!
  • Na druhé straně klesá počet počítačových specialistů v uživatelských organizacích.

Uvedené závěry potvrzují vliv globálních ICT trendů na ČR, současně potvrzují, že jsme zemí, která zažívá informatický boom.


Grafy: autorKomentáře