Kolik informatiků vlastně potřebujeme? - 4

Za padesát let od výroby prvního počítače se z informačních a komunikačních technologií (ICT) stal jeden z rozhodujících faktorů růstu a produktivity vyspělých ekonomik. ICT sektor v roce 2003 v zemí patřících do OECD zaměstnával přes 17 miliónu pracovníků, což jsou 3% ekonomicky aktivních lidí, ale na tvorbě HDP se podílel 10 % .

Kolik informatiků vlastně potřebujeme?


Odhad stavu a vývoje poptávky po informaticích v ČR

Pokusme se nyní odhadnout, kolik absolventů by měly české univerzity produkovat, aby zajistily prostou reprodukci stávajícího stavu informatiků v České republice: je-li z ICT pracovníků cca 57 % vysokoškoláků a je-li průměrný produktivní věk v profesi cca 30 let a jestliže 80 % absolventů nastoupí v zaměstnání do informatických profesí, pak pro udržení stávajícího počtu pracovníků v informatice musí univerzity každoročně produkovat minimálně 4 200 absolventů – informatiků.

Současná situace na trhu práce indikuje, že poptávka po ICT specialistech převyšuje v posledních letech výrazně nabídku. Pro toto tvrzení lze uvést následující argumenty:
Absolventi univerzit s informatickým vzděláním nacházejí velmi snadno zaměstnání v oboru. Na VŠE dokonce 90 % studentů posledního ročníku pracuje na částečný úvazek.
Investoři přicházející do ČR mají značné problémy s naplněním plánovaného počtu ICT odborníků. Výrazně se to projevilo zejména u velkých investic, které počítaly s náborem několika set ICT odborníků.

Přetlak poptávky nad nabídkou vyvolává nadprůměrné finanční ohodnocení ICT specialistů oproti jiným profesím – viz tabulku 3.


Tabulka 3 - Průměrná měsíční nominální mzda pracovníků v podnicích zabývajících se zpracováním dat a souvisejícími činnostmi (v Kč).


Převedem-li klíčová data z tabulky 3 do grafu (viz graf 4), pak vidíme, že mzda v ICT sektoru dlouhodobě převyšuje průměrnou mzdu v ČR s tendencí růstu rozdílu. Z jiného průzkumu publikovaného na začátku roku 2006 vyplývá, že průměrný plat v předních ICT firmách dokonce přesahuje 100 000 Kč. Tato fakta jsou neklamným důkazem převisu poptávky nad nabídkou ICT profesí.


Graf 4 – Vývoj průměrné mzdy v ČR a mzdy v ICT (větší obrázek).


Výši rozdílu mezi nabídkou a poptávkou po odbornících v síťových technologiích zjišťoval průzkum IDC na sklonku roku 2005. Výsledky průzkumu, které byly publikovány 8. 12. 2005 v ČTK uvádějí, že v roce 2005 v ČR chybělo přibližně 3 500 odborníků na síťové technologie a že v roce 2008 bude chybět dokonce 5 300 odborníků. Jiné odhady [Lysoněk 2006] uvádějí, že v ČR by našlo v současné době uplatnění až 20 000 dalších ICT odborníků.

Současně musíme zakalkulovat i protichůdné tendence. Proti růstu poptávky po informaticích v ČR působí zejména dva faktory:
dá se očekávat, že v horizontu několika let se řada tuzemských poskytovatelů ICT služeb stane součástí nadnárodních koncernů, a tím značná část jejich činnosti bude přesunuta do oblastí s příznivějším poměrem struktury a ceny pracovní síly – tedy mimo Českou republiku.

Cena pracovní síly v oblasti ICT se v České republice neustále zvyšuje. Pokud její zvyšování bude probíhat současným tempem, pak v horizontu několika let dosáhne úrovně blízké zemím západní Evropy. To zcela logicky způsobí odsun aktivit nadnárodních poskytovatelů služeb do dalších zemí, zejména směrem na východ – tedy na Slovensko, Ukrajinu a do Ruska.
Komentáře