Dobře navržené SOA napomáhá BPM a cloud computingu

Objem prostředků plynoucích do oblasti SOA se na celosvětové úrovni podle IDC do roku 2013 zvýší o 25 %. Ruediger Spies, viceprezident pro oblast podnikových aplikací ve společnosti IDC Central Europe, se nechal slyšet, že výše uvedený růst bude tažen zejména USA a regionem EMEA.

Dobře navržené SOA napomáhá BPM a cloud computingu


„Někteří škarohlídi tvrdí, že SOA je již minulostí. To je ale zcela mylné tvrzení,“ řekl Spies, který rovněž hovořil o tom, jak může SOA nabídnout perfektní rámec pro cloud computing. Spies dále řekl, že oblast SOA v USA do roku 2013 povyroste o 24,7 procenta, EMEA zaznamená 24procentní nárůst a v Asii dojde k růstu o velikosti 23,2 %. K tomu, že v Evropě podle prognózy dojde k menšímu růstu než v USA, Spies dodal: „Tady v Evropě máme lepší architekturu IT než v USA, proto není tak významný nárůst útrat na SOA na pořadu dne.“

SOA podle Spiese rozhodně může přispět k přiblížení IT potřebám byznysu, společnosti by však měly v daném kontextu uvažovat v dlouhodobém horizontu. „Architektura není jen projekt – je to záležitost, se kterou se budete potýkat po mnoho následujících let. Životnost projektu SOA je typicky delší než životní cyklus ERP systému, který trvá zhruba 12–13 let,“ myslí si Spies.

Spies rovněž doporučil, aby architekti SOA ve svých úvahách kladli značný důraz na přínosy pro byznys, což následně pomůže nalézt více všeobecného pochopení při schvalování a realizaci projektu.

„Všechno je to o integraci. Jakožto projektový manažer musíte rozumět požadavkům byznysu. Architekturu by tedy neměl tvořit někdo, kdo právě dokončil poslední ročník univerzity, ale musí to být osoba znalá jak IT, tak samotného byznysu,“ zdůrazňuje Spies. „Cloud computing již dnes představuje pouze další zdroj pro výběr a nahrazení původních systémů. Pokud je SOA navržena dostatečně precizně, poskytne pevný základ pro BPM strategii, která je jen malým krůčkem od cloud computingu,“ dodává.

Díky cloud computingu mohou organizace dosahovat úspor a zvyšovat svou flexibilitu. Přestože se integrace jeví jako jedna z klíčových výzev cloud computingu, Spies trvá na tom, že pokud jste odvedli svou práci na SOA kvalitně, budete disponovat kvalitními podklady pro procesní architekturu a informační architekturu, což ve výsledku vytváří přesnější obraz toho, jak by měly jednotlivé fragmenty fungovat ve vzájemné interakci.

V oblasti systémové integrace tak lze podle Josefa Neumanna (business consultant ICZ) aktuálně pozorovat významný trend směřující stále více k integraci znalostních a byznys služeb zákazníků. Dochází k tomu, že se mažou rozdíly mezi interními systémy a službami nacházejícími se přímo ve správě dané organizace. To se týká rovněž mizejících odlišností mezi infrastrukturou a službami poskytovanými v rámci cloudu. Jako novou výzvu lze chápat také integraci napříč interními a externími systémy a službami – vzniklé hybridy přitom mohou mít zajímavé vlastnosti reprezentující vhodně zvolené „geny“ obou z rodičů. Za největší hybatele těchto změn lze typicky označit dynamické cloud infrastruktury a nové modely poskytování aplikací, funkcionalit a dílčích služeb – v této souvislosti se sluší zmínit pojem PaaS (Platform as a Service).

Jako příklad výše uvedených změn je možné použít vzájemné prorůstání CRM systémů a služeb typu SalesForce.com s interními ERP a dalšími systémy, které jsou ve správě daného podniku. Je evidentní, že neustále narůstající důraz na efektivitu ICT, nová funkcionalita technologií označovaných jako Web 2.0, následovaná rozšiřujícími se možnostmi virtualizace a měnícími se potřebami a návyky internetové generace uživatelů, tento trend dále umocňují.

V minulém roce se situace z důvodu ekonomických poklesů měnila ve prospěch outsourcingových projektů, vyvolaných vzrůstajícím tlakem na efektivitu ICT, a to jak z pohledu investic, tak i provozu. Významněji se uplatňují typy inovací a změn, které přinášejí reálně měřitelné – za všechny nezbývá než připomenout například oblast virtualizace serverů a desktopů.

Další trend tkví ve změnách aplikovaných inovací a způsobu řešení požadavků uživatelů, jež vycházejí zejména ze široké dostupnosti mobilních technologií, internetové infrastruktury Webu 2.0 a celkové „mobilní“ připravenosti řešení typu ERP, CRM apod. V neposlední řadě je možné vysledovat určitou míru střízlivosti a racionality ve využívání mobilních strategií.

Při výběru systémového integrátora je nutné vzít v úvahu vlastnosti jako stabilita, kontinuita, inovativnost, flexibilita. Velký důraz by měl být kladen také na znalosti a zkušenosti s prostředím zákazníka – ty totiž představují zároveň i potenciál přínosů, jež zákazníci od systémového integrátora mohou očekávat.

Komentáře