Výkonný plánovací systém Preactor

APS Preactor je systém pokročilého plánování v prostředí s omezenou kapacitou, který umožňuje zjednodušit, zlepšit a řádově zrychlit činnosti v oblasti plánování.

Výkonný plánovací systém Preactor


APS Preactor je systém pokročilého plánování v prostředí s omezenou kapacitou, který umožňuje zjednodušit, zlepšit a řádově zrychlit činnosti v oblasti plánování. Preactor vám pomůže provádět životně důležitý akt vyvažování, kdy porovnáváte kapacitu vašeho procesu s požadavky vašich zákazníků. Dosažení správné vyváženosti je nezbytné pro ziskovou činnost v dnešním ekonomickém prostředí.

 

V každém okamžiku potřebujete vědět, co se děje nyní i jaké dopady bude mít vaše rozhodnutí v budoucnosti. Řešení pro pokročilé plánování a rozvrhování vám tuto informaci poskytne. Pomůže vám předvídat zatížení, ukázat dopad neočekávaných událostí na kapacity a plánované dodávky. Poskytne vám nástroje k testování variant před přijetím klíčových rozhodnutí.

Preactor nejen, že zlepší efektivnost procesu plánování, ale přiměje firmu zavést disciplínu v procesech souvisejících s pokročilým plánováním. Jedná se především o procesy - včasné a přesné odhlašování provedených prací/operací, příjem na sklad materiálů, evidence kooperací, aktuální termíny dodání materiálů, poruchy strojů atd.

 

Preactor má jednoduché ovládání

Preactor byl navržen tak, aby se stávajícími systémy fungoval souběžně a napomáhal jim, nikoli aby je nahradil. Lze jej integrovat s ERP, účetním a prognostickým SW, tabulkami, systémy MES a systémy pro sběr výrobních údajů. Preactor generuje výrobní plány, které uplatněním pravidel na objednané vytížení podrobně uvádějí sled úloh. Poskytne interaktivní prostředí s možností přetahování prvků myší, které moderní podniky potřebují, mají-li efektivně reagovat na nečekané změny v poptávce a kapacitě, a tím maximalizovat včasnost dodávek.

 

Klíčová je vizuálnost

Je nutné, abyste viděli dopad svých rozhodnutí. To nelze docílit pomocí běžných nástrojů, jako je např. Excel. Preactor pomáhá:

 • Vizuálně zobrazit aktuální vytížení
 • Vidět dopad nečekaných událostí
 • Klást otázky typu „co kdyby?“
 • Provést srovnání alternativ

A to vše v rámci simulace před konečným rozhodnutím.

 

Jak podporuje filozofii štíhlé výroby?

Štíhlá výroba je v oblasti průmyslu v současné době jedním ze zaklínadel, a oprávněně. Většina společností je pod tlakem na snižování nákladů a zvyšování výroby s kratšími dodacími lhůtami. Toho všeho musí být dosaženo bez přesných údajů o budoucí poptávce a s nižšími zásobami. Štíhlá výroba představuje změnu na všech úrovních firmy. Jejím primárním cílem je odstranit plýtvání ve všech podobách. Nezávislými mezinárodními průzkumy, které měřily včasnost dodávek a zlepšení doby zpracování, bylo prokázáno, že nejúspěšnějšími jsou ty, které využívají specializovaný plánovací software štíhlé výroby, jakým je Preactor. Propojením takového systému k systému ERP (např. QAD) a sběru údajů z výroby tyto společnosti dokážou monitorovat stav realizace vůči plánu.

 

Preactor je navržen pro vaše procesy

Pravdou je, že mnohé firmy mají velmi podobné plánovací obtíže, ale žádné nemají úplně stejné podnikové procesy. A protože každý podnik má jedinečné a specifické požadavky na informace, Preactor poskytuje možnost upravit a modifikovat systém dle vašich požadavků. Můžete provést modifikaci v systému kdykoliv a kolikrát potřebujete – každý den i každou hodinu. Preactor je určený pro společnosti, které požadují lepší kontrolu svých činností, zlepšený zákaznický servis a přitom dosáhnout snížení nákladů. APS Preactor poskytuje plánovač s podpůrným nástrojem na interaktivní rozhodování, který udržuje rovnováhu mezi poptávkou a kapacitou.

Na rozdíl od tabulek MRP se může Preactor zabývat složitostmi širokého záběru systémů. Je jednoduché jej nastavit a používat, generuje plány v minutách.

 

Plánování v APS

Bez použití plánovacích nástrojů APS je kapacitní plánování velice náročné, většinou plně zaměstnává personální obsazení oddělení plánování, a při jakékoli změně (např. porucha stroje) je následné přeplánování pracné.

Zavedením systému pokročilého plánování se situace rapidně změní. Časově náročné operace provede samo APS a hlavní úloha oddělení plánování spočívá v hledání možných scénářů, jak vyřešit zakázky, které APS identifikovalo jako termínově nerealizovatelné.

Plánovaní začíná načtením pracovních příkazů z ERP systému, kdy se pomocí vybrané optimalizační metody (scénáře - Optimalizace dle priority, Minimalizace WIP, Paralelní plánování, Preferovaní sekvencí, Minimalizace seřizovacích časů, Zákaznické optimalizace atd.) provede automatické naplánování. Je vhodné, aby po naplánování byly kolizní pracovní příkazy pro přehlednost barevně označeny. V našem případě jsou pracovní příkazy, u kterých došlo k nesplnění termínu, tedy jsou ve skluzu označeny červeně (viz  obr. č. 1). Žlutě jsou označeny pracovní příkazy, které je nutno zpracovat v den naplánování, aby nedošlo ke zpoždění.

 

Obr. č. 1 pracovní plocha

Následně potřebuje plánovač informaci, co tyto barvy znamenají v hodinách (viz.obr.č.1. – analýza pracovních příkazů v pravém horním rohu), na kterých strojích potřebuje najít další kapacitu (např. navýšení standardního kalendáře, kooperací). jaký materiál/nákupní objednávku je třeba urychlit. Na základě těchto informací může provést kvalifikované rozhodnutí a úpravu plánu.

 

APS Preactor obsahuje tzv. „průzkumník materiálu“ (viz obr. č. 2), který umožňuje plánovači trasovat konkrétní zakázku systémem s možností zobrazení, např. nedostatku materiálu pro výrobu daného pracovního příkazu. Zobrazuje i nevyužité zásoby materiálu, projektované množství v čase atd.Obr. č. 2 Průzkumník materiálu

 

Třídění všech informací se kterými APS pracuje (např. číslo artiklu, číslo PP, priorita, termín atd.) je samozřejmostí. Preactor pro tato data dynamicky mění barevné zobrazení v grafickém módu plánu a dynamicky mění texty u grafického zobrazení pracovních příkazů, podle momentální potřeby plánovače.

 

Spolehlivé přínosy a skutečné řešení

Preactor byl vyvinut s myslí plánovače. Posloupnost práce může být prováděna použitím automatických dostupných celků, ale Preactor také dovoluje plánovači upravit počítačem vygenerovaný plán posunutím činností v posloupnosti a z jednoho zdroje na druhý. Urgentní objednávky mohou být upřednostněny, kritické práce v budoucnosti zablokovány a mnoho plánů vyzkoušeno a srovnáno před stanovením rozhodnutí.

Data z rozdílných běžících plánů mohou být přenesena do Gantova diagramu, výkresů a reportů. Fronta práce pro každý zdroj, karta směru trasy pro každou dávku a další informace mohou být generovány ve formátu definovaném uživatelem.

Uživatelé zjistili, že používáním Preactoru dosáhli široký záběr hmatatelných přínosů. Přínosy mají skutečný dopad na finanční ukazatele společnosti. Zde jsou jen některé přínosy, které oznámili sami uživatelé:

 • 15-20% zvýšení produktivity – získejte více z toho, co již máte
 • 40-50% snížení zásob – synchronizujte nákup s dosažitelným plánem
 • 40-50% snížení rozpracovanosti – materiál v rozpracované výrobě snižuje její výrobu
 • 50-90% zlepšení v plnění dodávek – zvyšte včasnost dodávek

plus

 • dokonalejší využití kritických zdrojů
 • dokonalé řízení výroby

Návratnost investice (ROI) je měřena v týdnech, ne v letech!

 

Definované přínosy zavedení APS Preactor:

 

ve firmě Sklostroj Turnov CZ

Strojírenská firma Sklostroj Turnov CZ se specializuje na dodávky skláren, sklářských linek, strojů a sklářských forem pro výrobu obalového skla. Po zavedení APS Preactor firma Sklostroj identifikovala následující přínosy:

 • Petr Vild, výrobní ředitel : „Největším přínosem implementace pokročilého plánovacího systému Preactor v naší firmě je především úspora času při vlastním plánovacím procesu (20-30 tis operací), který se nyní pohybuje v řádu minut, a proto je možné mít každý den aktuální podobu plánu se zahrnutými změnami, které přináší každodenní praxe. V současné době je velmi rychlá aplikace změny priority mezi zakázkami či doplánování nově přijaté výrobní zakázky. Je možné ještě před potvrzením termínu zakázky a jejím zaplánování namodelovat, co nám která zakázka udělá s kapacitami.“
 • Pracovníci se lépe orientují v pracovních příkazech a mají lepší přehled, jaký materiál kam vstupuje a co je čím vykryto. Jednoznačně se zoptimalizovala fronta práce na zdrojích výroby.
 • „S Preactorem jsme dostali do rukou nástroj na rychlou práci s kapacitami jednotlivých zdrojů a zároveň nám odhalil nedostatky ve vstupních datech, zejména v technologických postupech a konstrukčních rozpiskách,“ Petr Vild, výrobní ředitel .

 

ve firmě Tower Automotive

Dodavatel automobilových komponentů Tower Automotive v Malackách na Slovensku se specializuje na dodávky konstrukčních dílů lisovaných a svařovaných komponentů.

 • Vedoucí plánování a nákupu, Marián Szabó zdůraznil: „Preactor rostl s navýšením výroby v Toweru při nezvýšeném počtu lidských zdrojů. Bez plánovacího nástroje APS Preactor si nedovedu představit zajištění řízení celého procesu plánování.“
 • K letošnímu výhledu výroby Marián Szabó dodal: „Tento rok nás čeká rozšíření výroby o nový projekt Volkswagenu, který je nyní ve fázi vývoje a již testujeme konkrétní díly. S Preactorem však máme jistotu, že navýšení projektu nepřinese žádné nepředvídatelné situace v plánování výroby.“

 

Preactor v České republice a na Slovensku zavádí jediný Silver Solution Provider firmy Preactor International, Minerva Česká republika. Pro více informací kontaktujte na marketing@minerva-is.cz nebo www.minerva-is.eu.

Komentáře