ERP, aneb za málo peněz hodně informací…

Trh informačních technologií je prošpikovaný systémy. Většinu definujeme jako podnikové, respektive ERP systémy. Ty jsou určeny také k tomu, aby v klíčových procesech podniku zvýšily efektivitu. Mezi ně můžeme zahrnout například logistiku, výrobu, zakázkové zpracování, finanční analýzy spolu s ekonomikou. Podívejte se na jejich přehled pro SMB.

ERP, aneb za málo peněz hodně informací…


Trh informačních technologií je prošpikovaný systémy. Většinu definujeme jako podnikové, respektive ERP systémy. Ty jsou určeny také k tomu, aby v klíčových procesech podniku zvýšily efektivitu. Mezi ně můžeme zahrnout například logistiku, výrobu, zakázkové zpracování, finanční analýzy spolu s ekonomikou. Podívejte se na jejich přehled pro SMB.

Informační systémy kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) je možné dahrakterizovat jako systémy, pomocí kterých jsme schopni řešit plánování a řízení všech klíčových podnikových procesů, a to na všech úrovních podnikové architektury.

K zásadním požadavkům, které jsou od ERP systémů očekávány, patří:

  • Efektivita zpracování -- automatizace a integrace hlavních podnikových procesů -- systém bude základním kamenem informační soustavy.
  • Rychlost zpracování – systém musí být projektován pro řešení vysokých nároků klienta z hlediska objemu zpracovávaných dat a zpřístupňování informací v reálném čase.
  • Prezentační úroveň – systém musí nabídnout vysokou úroveň výstupních dokumentů včetně grafického zpracování.
  • Bezpečnost - základem je bezpečná správa datové základny a rychlý přístup k této základně.
  • Legislativní aktuálnost - systém spolu s implementační firmou musí automaticky zabezpečovat podporu upgrade legislativních nároků.

Jak na ERP systém?
Zásadní význam má způsob nasazení těchto systémů. Slůvko implementace totiž skrývá několik podstatných věcí, které jsou určující pro budoucí spokojenost uživatele systému. Při implementaci ERP systémů se vychází z toho, že každé nasazení je, zejména v klíčových procesech podniku, jiné.
Schopní poskytovatelé ERP řešení zcela správně kladou důraz na metodologii implementace spolu s komplexní péčí o zákazníka.
Produkt může být funkčně na vysoké úrovni. O dobré volbě při výběru ERP systému však rozhoduje celá řada nejrůznějších aspektů. Například vhodnost výběru systému pro konkrétní typ klienta (nejen co se týká velikosti firmy, ale typu jejího podnikání) a pak zejména úspěšný průběh jeho nasazení - implementace. V neposlední řadě záleží také na přizpůsobení podnikových procesů systému a naopak na přizpůsobení ERP systému těmto procesům.

Právě na tento způsob nasazení jsou ERP systémy připraveny. Základním předpokladem je naprostá součinnost pracovních týmů jak na straně dodavatele systému, tak na straně budoucího uživatele. Je důležité, aby byly přesně specifikovány priority očekávání na straně zákazníka.
Pak se lze sestavit tzv. metodiku implementace a postupovat podle ní. Metodika je doporučený souhrn principů, konceptů, dokumentů, metod, technik, nástrojů a produktů pro tvůrce informačních systémů. Určuje, kdo, kdy, co, jak a proč má dělat během nasazení a provozu IS.

Při sestavování metodik patří ke stěžejním bodům:
  • Stanovit základní pravidla, na kterých bude implementace založena.
  • Určit postupy řešení, aby bylo možné celý proces nasazení IS plánovat.
  • Zohlednit všechny možné faktory, které nasazení a provoz IS ovlivňují.
  • Nadefinovat principy určování priorit řešení (co a kdy je důležité).
  • Definovat metody a nástroje, které je vhodné využít v jednotlivých fázích řešení.

Při nasazení ERP jde především o nabídku řešení jednotlivých podnikových agend tak, aby klient dostal nástroj, jehož cílem je již zmiňovaná efektivní podpora informačních a rozhodovacích procesů na všech úrovních řízení podniku.

Příkladem budiž dvě, svou produkcí velmi podobné, firmy – obě vyrábějí důlní lokomotivy, avšak s jiným důrazem na nároky na ERP systém:
Firma A - řeší problémy spojené s automatizací procesu expedice, které vznikají díky dodávkám do řady lokalit, častým změnám termínů a s dodatečným požadavkům vzneseným již v proběhu výroby.
Firma B - jejím nejpalčivějším problémem je získávání zákazníků a prosazení se na dalších trzích.

I když můžeme uvažovat, že výsledné výrobky jsou srovnatelné, je nutno klást důraz při implementaci ERP na odlišné oblasti a to jsou:
U firmy A - je nutno přednostně řešit otázky plánování a sledování výroby, změnová řízení.
U firmy B - bude prioritou podpora řízení obchodních projektů a CRM.------------------------------------------------------
Nedílnou součástí implementace ERP systému musí být:
Definice stěžejních bodů realizace nasazení, podle kterých bude hodnocena úspěšnost implementace. Tyto stěžejní body jsou popsány, jejich řešení odsouhlaseno a postup implementace vede k jejich bezpodmínečnému plnění.Komentáře