JKR uvádí ERP BYZNYS VR - 3

Společnost JKR, přední český dodavatel podnikových informačních systémů, uvádí na trh nový ERP systém BYZNYS VR (Vista Ready), které je přizpůsoben pro práci uživatelů ve Windows Vista a s Office System 2007.

JKR uvádí ERP BYZNYS VR


Finanční účetnictví
Finanční účetnictví je základní součástí systému BYZNYS. Díky důkladné a komfortní provázanosti s ostatními moduly zajišťuje přehlednou evidenci všech účetních dokladů a záznamů, které lze dotahovat z jednotlivých modulů, pořizovat ručně nebo s využitím přednastavených předkontací. Po aktualizaci dokladů do účetních knih umožňuje modul zpracování rozborů a podkladů pro interní potřebu každé účetní jednotky i pro vnější komunikaci se státními a finančními institucemi.

Fakturace
Fakturace se řadí mezi moduly obchodního okruhu systému BYZNYS. Umožňuje nastavení velkého množství parametrů, tudíž je značně flexibilní a použitelný v širokém okruhu uživatelů. Detailně definovaná přístupová práva zajišťují bezpečnost dat a povolují provádět některé operace jen odpovědným pracovníkům. Modul fakturace se rozděluje na pořízení odběratelských faktur, zpracování dodavatelských faktur, tvorbu zápočtů, upomínek, vyúčtování penále, sestav, grafů a účetní likvidaci jednotlivých dokladů.

Pokladna
Pokladna je dalším modulem obchodního okruhu, který umožňuje zápis příjmových a výdajových pokladních dokladů, tedy i vedení pokladní knihy pro tuzemské a valutové pokladny, včetně jejich zaúčtování a tvorby souvisejících sestav a grafů. Součástí modulu Pokladna je také nabídka prodeje zboží, která slouží k realizaci maloobchodního prodeje za hotové. V rámci přístupových práv lze nadefinovat jednotlivým uživatelům přístup do konkrétní pokladny, povolit opravu dokladů a změnu prodejní ceny.

Bankovní operace
Bankovní operace slouží především k pořizování příkazů k úhradě, devizových příkazů k úhradě, příkazů k inkasu, jejich tisku, odesílání do banky a v neposlední řadě k likvidaci bankovních výpisů až po jejich zaúčtování a k přenosu do modulu Finanční účetnictví. Modul Bankovní operace je úzce provázán s modulem Fakturace zejména v oblasti úhrad prvotních dokladů a také s modulem Mzdy a personalistika v oblasti výplaty mezd. Systém umožňuje evidenci libovolného množství bankovních účtů od různých bankovních domů a realizuje s nimi obousměrnou elektronickou komunikaci.

Evidence majetku
Evidence majetku je specifickou součástí systému BYZNYS. Zahrnuje sledování stavu a vývoje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného majetku a také oceňovacích rozdílů a goodwillu. Součástí evidence je vedení inventárních karet hmotného a nehmotného majetku, provádění hodnotových pohybů a v neposlední řadě také daňových a účetních odpisů.

Skladové hospodářství
Skladové hospodářství je stěžejním modulem obchodního okruhu systému BYZNYS. Zahrnuje v sobě evidenci příjmů, převodů a výdejů sortimentu včetně sledování objednávek a rezervací, dále pak evidenci karet sortimentu a nákupních ceníků. Velkou výhodou modulu jsou rozsáhlé možnosti nastavení, zejména v oblasti cenotvorby při prodeji sortimentu.

Mzdy a personalistika
Mzdy a personalistika jsou specifickým modulem systému BYZNYS a obsahují především mzdovou a personální agendu. Zpracování v modulu Mzdy a personalistika zahrnuje evidenci pracovníků, problematiku výpočtu mezd, daní z příjmu, sociálního a nemocenského pojištění včetně počítání nemocenských a náhrad a sledování dovolené. Systém zohledňuje různé způsoby odměňování v jednotlivých firmách a umožňuje nastavit zpracování dle individuálních potřeb uživatelů včetně zpracování mzdové problematiky příspěvkových organizací a škol.

Zakázky
Zakázky tvoří nadstavbu účetního okruhu systému BYZNYS. V tomto modulu se sledují náklady, výnosy a hospodářský výsledek jednotlivých zakázek. Zakázka je v pojetí systému BYZNYS obsahem a časem omezená činnost uvnitř účetní jednotky, kterou je třeba samostatně ekonomicky vyhodnocovat. Náklady v Zakázkách se sledují po jednotlivých základních položkách kalkulačního vzorce – materiálové náklady, mzdové náklady, ostatní přímé náklady a nepřímé náklady (režie). Informace o nákladech a výnosech jsou do Zakázek natahovány přímo z jednotlivých modulů. Součástí zpracování v modulu Zakázky je také možnost definice plánu nákladů a výnosů pro pozdější porovnání.

Manažer
Modul Manažer v systému BYZNYS je modulem nadstavbovým, který podává ucelený pohled na hospodaření vlastní firmy a slouží pro pozorování vývoje jednotlivých ekonomických ukazatelů a tím i k budoucímu manažerskému rozhodování. Modul Manažer je rozdělen do tří základních okruhů – Ekonomika, Obchod a Provoz.

Výroba
Výroba je vhodná pro řízení opakované sériové i kusové zakázkové výroby a umožňuje také snadno kombinovat oba zmíněné způsoby výroby. Pořizování popisu výroby se provádí v rozsahu a podrobnostech, které si stanoví sám uživatel. Následně lze tato data využít pro kalkulace, vytváření výrobních příkazů, plánování výroby a kooperací, řízení dodávek vstupních materiálů, operativní sledování výroby, finanční vyjádření hodnoty rozpracované výroby, vyhodnocování výrobních zakázek a evidence výkonů pracovníků.

Doprava
Doprava je plně integrovanou součástí systému BYZNYS. Skládá se ze submodulů Dispečink, Mapy a Spedice. Dispečink umožňuje evidenci automobilů, pořízení stazek, vystavení vyplnění tuzemských a zahraničních cestovních příkazů, přesné sledování nákladů na provoz vozidla s možností provázání na náklady spojené s výdejovým skladovým dokladem. Mapy informují o poloze vozidla nebo nákladu. Spedice rozšiřuje dopravu o evidenci přijatých a prodaných přeprav. Systém je koncipován tak, aby maximálně podporoval týmovou práci dispečerů.

CRM
CRM (anglická zkratka pro řízení vztahů se zákazníky) poskytuje podporu při navazování nových a udržování stávajících vztahů s partnery společnosti. Modul je složen ze dvou úrovní evidence – z Operativního CRM a Analytického CRM. Operativní CRM se zabývá evidencí informací o komunikaci s daným partnerem, Analytické CRM obsahuje nabídky, jež jsou určeny k zobrazení přehledů za partnera či sortiment.

Informace
Informace umožňují sledovat informační toky ve firmě, zajišťují evidenci a sledování informací obecného charakteru, zadávání úkolů, plánování pomocí kalendáře, evidování korespondence a poštovného, zaznamenávání a prohledávání telefonních čísel. Nechybí sledování využívání karet CCS a návazně sledování dlouhodobé spotřeby automobilů a nákladů na kilometr.

Workflow
Workflow slouží jako nástroj automatizace podnikových projektů nebo jejich částí, během nichž se přenáší úkoly, příkazy či informace z jednoho účastníka procesu na jeho přímé následovníky. Na základě požadavku na projekt se vytvoří šablona projektu, která slouží jako vzor pro vytváření následných ostrých projektů, z čehož vyplývá možnost opakovaného použití jedné definice. Na základě této definice – šablony projektu – je možno spouštět ostrý projekt buď ručně nebo automatizovaně na základě časové, datové nebo dokladové události.

Projektové řízení
Projektové řízení je nový modul, jenž umožňuje definovat projekty, definovat strukturu činností projektů a přiřazení zdrojů, které budou činnosti plnit. Projekty lze sledovat z hlediska termínového, kapacitního a finančního. V modulu je možná správa kapacity zdrojů, sledování vytížení a volné kapacity zdrojů. Činnosti tvořící projekt jsou v modulu zobrazeny v grafické podobě se základními údaji o stavu rozpracovanosti činnosti či o stavu plnění činnosti z pohledu zdroje s možností kontrolovat zajištěnost činnosti.

BYZNYS Mobile
BYZNYS Mobile je nadstavbovou aplikací vytvořenou v .NET. Umožňuje zobrazit a zpracovat některá data pomocí mobilních zařízení a slouží ke komunikaci s informačním systémem BYZNYS z mobilních zařízení prostřednictvím přímého přístupu či SMS zpráv.

BYZNYS Office
BYZNYS Office dovoluje provázat informační systém BYZNYS s kancelářskými aplikacemi Microsoft Office. Modul BYZNYS Office rozšiřuje možnosti aplikace MS Outlook 2000 či 2003 o zápis e-mailů, kalendářových záznamů či úkolů do vybrané databáze systému BYZNYS ve formě Přijaté/Vydané korespondence, kontaktu k obchodnímu partnerovi, kalendářového záznamu nebo úkolu. BYZNYS Office využívá nových vlastností produktu Microsoft Word 2007 – tzv. placeholderů. S jejich pomocí byly vytvořeny šablony dokumentů MS Word, které lze vytvářet a ukládat do systému BYZNYS stejným způsobem, jako by uživatel pracoval přímo s formulářem v systému.

BYZNYS BI
BYZNYS BI (Business Intelligence) je řešení pro podporu strategického rozhodování a přímý přístup k analytickým informacím, které informují o úspěšnosti podniku. Zároveň umožňuje zlepšit efektivnost manažerských rozhodnutí pomocí analytických informací. Tyto informace přispívají k účinnějšímu řešení obchodních a ekonomických problémů a k následné optimalizaci strategického plánování. Součástí modulu BYZNYS BI jsou moduly BYZNYS OLAP a Excellent. BYZNYS OLAP (On-line analytical processing) využívá možností Data Warehousingu pro podporu manažerského rozhodování a Excelent slouží k finanční analýze společnosti a jednotlivých středisek.
Komentáře