MDM - stará vesta, nebo blýskání na lepší časy?

Velké organizace se již mnoho let nevyhnutelně dostávají do situace, kdy mají informace o svých klíčových entitách (zákazníci, produkty, kontrakty...) roztříštěné v mnoha různých aplikacích a systémech. Myšlenka "vyjmout" tato klíčová data z aplikací a umístit je do jedné, centrální databáze není nová. Její konkrétní implementace však doposud zůstávaly spíše na půli cesty, částečně díky (ne)zralosti technologií, částečně díky nepřipravenosti organizace udělat zásadní změny ve svých procesech. Nový přístup k této problematice – Master Data Management – kombinující zkušenosti a principy datové integrace a Data Quality, integrace aplikací a procesního reengineeringu, dává naději, že se blýská na lepší časy.

MDM - stará vesta, nebo blýskání na lepší časy?


Velké organizace se již mnoho let nevyhnutelně dostávají do situace, kdy mají informace o svých klíčových entitách (zákazníci, produkty, kontrakty...) roztříštěné v mnoha různých aplikacích a systémech. Myšlenka "vyjmout" tato klíčová data z aplikací a umístit je do jedné, centrální databáze není nová. Její konkrétní implementace však doposud zůstávaly spíše na půli cesty, částečně díky (ne)zralosti technologií, částečně díky nepřipravenosti organizace udělat zásadní změny ve svých procesech. Nový přístup k této problematice – Master Data Management – kombinující zkušenosti a principy datové integrace a Data Quality, integrace aplikací a procesního reengineeringu, dává naději, že se blýská na lepší časy.


Investice do velkých IT projektů se dnes v organizacích ostře sledují, šanci na realizaci mají jen projekty s jasným dopadem na obchodní výsledky firmy, případně projekty vynucené legislativou. Vyplatí se tedy investovat prostředky a úsilí do „překopání“ celé IT infrastruktury jen proto, aby data o zákaznících a jejich produktech byla na jednom místě a centrálně spravovaná? Zdá se, že ano.

Marketing, obchod, oddělení péče o zákazníky – klíčové firemní funkce a oddělení, která dříve pracovala pouze se svojí částí dat, nyní potřebují pokud možno úplné a důvěryhodné informace i o zákazníkovi a jeho produktech, a to bez čekání. Jinak se zákazník otočí a pořídí si produkt konkurence.

Potřeba komplexního pohledu na zákazníka, ať už se zákazník dovolá na call centrum, přihlásí na zákaznický web, nebo navštíví pobočku, vede na projekty jednotných (multi-channel) front-endů pro obsluhu. Ze stejného důvodu se systémy pro marketingové kampaně těsněji integrují s datovými sklady a call centry. Telekomunikační operátoři řeší on-line propojení CRM nebo self-care systému přes billing až po infrastrukturu telekomunikační sítě, tak aby si mohl zákazník objednat například datový tarif a v příštím okamžiku mohl posílat e-maily s připojením přes svůj mobilní telefon.

Oddělení rizik – opět oddělení, která nutně potřebují integrovaná zákaznická data, navíc obohacená o komplexní ukazatele rizikovosti a hodnoty zákazníka a předschválené kreditní limity. Ne však již pouze pro analytické účely, ale v operativním režimu – při on-line schvalování úvěrů, monitoringu podezřelých transakcí či při aktivaci služeb. I zde je potřeba, aby používané informace byly spolehlivé, lidský činitel je z procesu vyloučen, a není tedy prostor pro nápravu chybných rozhodnutí z důvodů nekvalitních dat.

Legislativní požadavky typu Basel II či SOX také vyžadují integrovaná data, obvykle ne pro operativní účely, avšak s větším důrazem na důvěryhodnost a prokazatelnost poskytnutých informací.

Co je Master Data Management

Všechny zmiňované iniciativy a projekty staví na předpokladu, že potřebná data:

  • jsou k dispozici bez ohledu na to, kde v organizaci vznikla
  • jsou kvalitní (tj. věrně zachycují realitu)
  • jsou spolehlivá a důvěryhodná
  • jsou dostupná téměř neustále a s minimální prodlevou
  • jsou stále aktuální


Doplňme je o pár dalších, celkem rozumných požadavků:
  • odolnost poskytovaných dat vůči změnám na straně systémů
  • rychlá implementace změn požadovaných konzumenty dat

Přestože z pohledu businessu jde o relativně jednoduchá a srozumitelná přání, v dnešním IT prostředí velkých organizací s mnoha systémy a složitými vazbami se jedná o komplexní problém. Koncept a principy Master Data Managementu vznikly jako odpověď právě na tyto otázky.

Různé zdroje chápou projekty a koncepty MDM různě. Na základě zkušeností z projektů, které realizujeme, pojímá společnost Adastra prostor MDM takto:


Větší obrázek.


V uvedené matici se lze rozhodnout, které entity budeme v rámci MDM projektu řešit. Zaměříme-li se na jednotlivé složky (disciplíny) MDM, pak úplně vynechat některou z nich představuje velké riziko pro konečný efekt MDM iniciativy. V případě jednodušších číselníků je však možné například významně zjednodušit unifikační pravidla či procesy data governance.


Ilustrační foto: SiemensKomentáře