MDM - stará vesta, nebo blýskání na lepší časy? - 3

Velké organizace se již mnoho let nevyhnutelně dostávají do situace, kdy mají informace o svých klíčových entitách (zákazníci, produkty, kontrakty...) roztříštěné v mnoha různých aplikacích a systémech. Myšlenka "vyjmout" tato klíčová data z aplikací a umístit je do jedné, centrální databáze není nová. Její konkrétní implementace však doposud zůstávaly spíše na půli cesty, částečně díky (ne)zralosti technologií, částečně díky nepřipravenosti organizace udělat zásadní změny ve svých procesech. Nový přístup k této problematice – Master Data Management – kombinující zkušenosti a principy datové integrace a Data Quality, integrace aplikací a procesního reengineeringu, dává naději, že se blýská na lepší časy.

MDM - stará vesta, nebo blýskání na lepší časy?


Kdy se hodí MDM ?

Vezměme si univerzální pojišťovnu, jejíž organizace i systémy odpovídají tradičnímu rozdělení na životní a neživotní pojišťovací produkty. Každá divize má svůj vlastní primární systém, vlastní informace o pojistných smlouvách, pojistných událostech a v nejhorším případě i vlastní zákaznickou databázi. Na dnešním trhu pojištění je však nutné pracovat s „celým“ zákazníkem, mít k dispozici informace o všech jeho smlouvách, pojistných událostech, placení pojistného atd. A vzhledem k rostoucí konkurenci a náročnosti zákazníka je třeba mít všechny informace v každém okamžiku k dispozici „na jedno kliknutí“.

Těmto požadavkům nevyhoví ani spojení zákaznických databází, které provádí šikovný analytik v marketingovém oddělení jednou za měsíc (příliš dlouhá perioda, neoperativní), ani tzv. Customer Identification File (žádný prostor pro kvalitní čištění a unifikaci, zákaznické atributy i nadále v mnoha různých instancích), ale dokonce už ani dobře postavený datový sklad, v němž probíhá aktualizace dat s denní či týdenní peridicitou.
Pokud se tato pojišťovna rozhodne stát skutečně zákaznicky orientovanou organizací, bude muset provést zásadní změnu své organizace a procesů, a to včetně změn v systémech IT, aby opravdu poskytovaly veškerá data o zákazníkovi „na jedno kliknutí“.

Hlavní změny v IT architektuře a procesech jsou:

  • Integrace základních systémů obou divizí – sloučení/vybudování integrační nadstavby.
  • Definice pravidel pro slučování zákaznických záznamů z hlavních systémů.
  • Vytvoření CDI komponenty (CDI hub) a připojení na zdroje zákaznických dat.
  • Přesměrování všech systémů na nově vytvořený CDI hub jako jediný zdroj .
  • Ustanovení data governance programu, včetně sponzora a „správce“ nebo správců jednotlivých datových entit v CDI.
  • Úpravy procesů týkajících se manipulace se zákaznickými daty.

Jak souvisí MDM a DWH/BI?

Master Data Management a data warehousing/business intelligence jsou si velmi blízké, často se i překrývající obory. Jednotný pohled na zákazníka, produkt či organizační jednotku, který poskytuje datový sklad pro analytické účely, jsou ideálně využitelné pro Master Data Management. Veškerá obchodná logika, případně nástroje pro čištění, integraci a unifikaci záznamů představují ideální základ pro MDM, pokud jsou v datovém skladu správně implementovány. Přímo použitelné budou také některé procesy a principy, jako například data stewardship či správa metadat. Na druhou stranu, datové sklady nebývají navrženy ani provozovány jako „mission critical“ systémy. To může být fatální překážka pro jejich přímé zapojení do klíčových obchodních procesů jak ve smyslu garantované dostupnosti, tak ve smyslu odezvy na požadavky uživatelů. Například operátor na call centru typicky potřebuje pro svou práci odezvy menší než jedna sekunda. Výše uvedené prvky bude tedy pravděpodobně nutné přenést do nového, technologicky pokročilejšího MDM prostředí.

Datový sklad a data marty také tvoří významný prvek v MDM architektuře, a to jako poskytovatel i jako odběratel dat. Datové entity spravované MDM prostředím by se měly stát jediným zdrojem dat pro klíčové dimenze v datovém skladu. Opačným směrem budou potom proudit agregované či odvozené informace poskytované datovým skladem, např. hodnota klienta, různá hodnocení (skóre) klinta pro marketing či Risk Management apod.

MDM není „kouzelná“ černá skříňka

Velké organizace dlouhodobě řeší potřebu centrální správy klíčových datových entit, a to nejen z pohledu technického, ale zejména z pohledu obchodního a právního. Cílem je poskytovat o vybraných entitách konzistentní, důvěryhodná a aktuální data všem odběratelům v organizaci i mimo ni, s definovaným SLA na kvalitu i dostupnost. Master Data Management není kouzelný proutek ani krabicový produkt, který vše vyřeší. MDM je kombinací metodik, technologií, procesů a organizačních opatření, které při správné aplikaci vedou ke zmíněnému cíli. MDM zároveň poskytuje návod, jak zahrnout správu dat do klíčových byznys procesů v organizaci.


Autor je ředitelem divize MDM v Adastra Corporation.Komentáře