Zakopaný pes v technologiích business intelligence

Na konci jedné nedávné konference, po šňůře zajímavých prezentací zaměřené na data a práci s nimi (od uložení přes management po analýzy a reporting), jeden účastník položil dotaz, který dle dalších reakcí zněl v hlavách většiny posluchačů...

Zakopaný pes v technologiích business intelligence


Na konci jedné nedávné konference, po šňůře zajímavých prezentací zaměřené na data a práci s nimi (od uložení přes management po analýzy a reporting), jeden účastník položil dotaz, který dle dalších reakcí zněl v hlavách většiny posluchačů:

Všechny odborné články i prezentace ukazují, jak to bezproblémově funguje, stačí vybrat správnou metodu nebo vytrénovat model, spustit jej nad daty a je to. Tak proč nám to zní stále tak neskutečně?

Hlavním důvodem, jak si sami posluchači odpověděli, bylo, že si nedokáží představit a interpretovat tyto pokročilé metody nad daty, která v současné době mají. Narazili jsme na problém nedostatečné kvality dat v mnohdy roztroušených transakčních systémech a nedostatečně dlouhé historie ve všech po sobě implementovaných systémech, které se v krátkém čase vzájemně nahrazovaly.

Tyto nedostatky, a tudíž potřeby zákazníků si uvědomuje většina současných velkých implementátorů řešení BI a manažerských informačních systémů, kteří reagují nabídkou zahrnující workshopy, detailní analýzy, revize a komplexní audity jak celkové systémové architektury, tak obsahu jednotlivých informačních systémů včetně kvality jejich dat ve firmě. Důvodem pro provedení takového komplexního auditu stávajícího řešení ve společnosti může být například nespokojenost nebo pouze částečná spokojenost se současným stavem řešení na úrovni datového skladu nebo manažerského informačního systému.

U skupiny zákazníků, kteří zatím žádný systém BI neimplementovali, může právě takový audit ukázat konkrétní přínosy případného nasazení datového skladu nebo samostatného BI nástroje. Po uplynulém desetiletí, kdy byly na českém trhu implementovány desítky systémů datových skladů a BI nástrojů a kdy se jejich uživatelé často zamýšlejí, jak takový systém dále využít, rozšířit a adaptovat na měnící se podmínky společnosti, bych označil poskytování těchto nových služeb jako trend dodavatelů datových skladů a manažerských informačních systémů.

Za další trend vývoje v oblasti BI lze považovat změnu struktury nabízených řešení, ve které důležitou roli hraje časový rozměr, kdy vlivem rychlého vývoje v oblasti BI dochází k poklesu ceny za samotné řešení BI a to včetně poklesů nákladů na implementaci. Toto dovoluje dodavatelům řešení BI nabízet za výrazně výhodnějších finančních podmínek nové vyspělejší systémy BI.

Zákaznické trendy

Jako trend na straně zákazníků v posledních letech vnímám zvyšující se profesionalitu a připravenost na implementaci nástrojů pro business intelligence. V období prvních implementací BI řešení v ČR zákazníci pouze cítili potřebu „něčeho takového, co jim pomůže vysvětlovat, argumentovat, plánovat a rozhodovat“ a svěřili se plně do rukou dodavatele „něčeho takového“. V dnešní době se již nehovoří o implementaci samostatného, izolovaného systému s vazbou na ostatní systémy, nýbrž o systémové integraci a tudíž harmonickém začlenění datových skladů a BI nástrojů do současné architektury společnosti.

Vývoj v oblasti BI nástrojů prošel skutečně razantním vývojem. Dle studie provedené společností Reuters v roce 1996, ve které bylo dotazováno 1300 vedoucích pracovníků, vyplynulo, že 49 % manažerů velmi často nedokáže zpracovat velké množství informací, které mají k dispozici. Dle této studie je 43 % manažerů názoru, že přijímání důležitých rozhodnutí je opožděno kvůli nepřiměřenému množství informací a 38 % manažerů tráví zbytečně mnoho času vyhledáváním relevantních informací. V důsledku této neuspokojivé situace vznikla zvýšená poptávka po nástrojích, které neumožňovaly pouze základní reportování a analytické úlohy, ale poskytovaly plně sofistikované rozsáhlé prognózovací a analytické výstupy.

Ukazatele a trendy

Prioritním ukazatelem pro zákazníka zvažujícího pořízení systému BI je především cena. Dnešní systémy BI již obsahují implementační scénáře pro jednotlivé sektory trhu, které výrazně snižují dobu potřebnou k implementaci tím, že zde jsou předpřipravené potřebné datové struktury, nejběžnější analytické metody, dotazy a reporty k okamžitému použití.

Protože se v oblasti BI spravují a uchovávají velmi citlivá data, všechna BI řešení nabízejí velmi pestrou paletu možností jak data chránit před nepovolenými operacemi. V systémech lze definovat oprávnění na úrovni reportů, dotazů, logických skupin datových objektů­, jednotlivých datových objektů, a dokonce i záznamů v datových objektech, a tím zaručit požadovanou úroveň bezpečnosti. Dále je v prostředí IT technologií velmi významná podpora i ostatních formátů mimo for­mátů nativních, definovaných samotným výrobcem systému.

Výrazným trendem a očekávání zákazníka je snadná přístupnost k reportovacím a analytickým nástrojům, a to především formou vzdáleného přístupu přes webové rozhraní nebo pomocí mobilních technologií. Vlastně všechny významné firmy nabízejí vlastní řešení webového přístupu založeného na portálových technologiích a některé systémy byly přímo integrovány do prostředí portálových technologií, aby byl zaručen optimální přenos dat mezi portálem a systémem BI.

Levně a příjemně

Z redukce postimplementačních nákladů vychází i možnost přenesení určité míry odpovědnosti při tvorbě reportů na proškolené pracovníky zákazníka. Tito zaměstnanci jsou dále schopni v jednodušších případech nahradit dodavatele řešení a sami provádět běžné úpravy v reportech. Takto uspořené náklady mohou být vynaloženy na další vývoj BI řešení ve společnosti, čímž dochází k celkovému zefektivnění investice do BI systému.

S požadavkem na zpřístupnění funkcionalit koncovému uživateli přichází zjednodušení a optimalizace procesů uvnitř samotných systémů BI, což se kladně promítne v míře náročnosti nutné pro obsažení a pochopení funkcionalit těchto systémů. Systém se stává přehlednějším a uživatelsky příjemnějším. S minimálním úsilím lze se systémem během velmi krátké doby pracovat a plnit zadané úkoly.

Jako nový trend ve vývoji řešeních BI lze spatřovat využívání metod cache pamětí, které souvisejí s odstraňováním striktních hranic mezi jednotlivými úrovněmi BI řešení (vrstva operativního datového skladu, multidimenzionální vrstva, vrstva datamartů). V těchto komprimovaných a vysoce optimalizovaných cache jsou udržovány nejčastěji požadované údaje a agregace dat v aktuálním stavu, aniž by data byla ze zdrojové vrstvy kopírována a duplikována. Jejich využitím dochází ke snížení míry datové redundance a zrychlují se odezvy analytických dotazů a reportů.

Autoři působí jako business konzultanti DW & BI ve společnosti Soluziona

Texty o problematice business intelligence na Business Worldu viz zde.

Komentáře