Jak si stojí dnešní CIO

Jen málokdo ze zasvěcených (pochopitelně s výjimkou N. G. Carra) by se odvážil oponovat tvrzení, že je IT pro podporu podnikání de facto nenahraditelné. O to překvapivější jsou výsledky průzkumu společnosti McAfee. ...

Jak si stojí dnešní CIO


Jen málokdo ze zasvěcených (pochopitelně s výjimkou N. G. Carra) by se odvážil oponovat tvrzení, že je IT pro podporu podnikání de facto nenahraditelné. O to překvapivější jsou výsledky průzkumu společnosti McAfee. Podle nich totiž ředitelé IT ve většině firem stále nemají adekvátní vliv a při rozhodování často hrají druhé housle.

Společnost McAfee pověřila provedením průzkumu, který měl zmapovat vývoj vztahu ředitelů IT a vedení firmy, společnost Economist Intelligence Unit. Z výsledků vyplynulo, že ačkoliv CIO naneštěstí dosud nemají při jednáních ve vedení firmy potřebný vliv, viditelně se zde uplatňuje trend směřující ke změně a vyššímu vnímání odpovědnosti oddělení informačních technologií za úspěch firmy. Výsledky jen podtrhují skutečnost, že ředitelé IT musejí vyvíjet větší úsilí, aby zvýšili povědomí o své práci a svůj vliv. Vezmeme-li v potaz, že je oblast informačních technologií stále častěji pokládána za klíčovou z hlediska úspěchu podnikání i pověsti firmy, lze pouze konstatovat, že CIO k tomu mají nejlepší předpoklady.

TROCHA HISTORIE

Pryč jsou dny, kdy oddělení informačních technologií připomínalo opuštěný ostrůvek v širém oceánu a pracovalo v podstatě nezávisle na zbytku společnosti. Jeho role a zodpovědnost v dnešních společnostech dnes povětšinou totiž směřuje k podpoře byznysu a k maximalizaci generovaných zisků, a IT se tak prolíná s ostatními jednotkami v podniku. IT je nezřídka pověřováno také odhadem a měřením rizik a je centrem snah týkajících se jejich správy. Role CIO tedy během posledních několika let doznala značných změn a neoddiskutovatelně nabyla na důležitosti pro chod firmy.

S tím, jak je na bedra IT divize a jeho šéfa ukládáno mnohem více zodpovědnosti, stávají se tito viditelnějšími také ve správní radě. Dodržování souladu s ustanoveními a rizika jsou dnes tématy běžně probíranými vedením, které dále hodnotí výkon celého IT. To samé platí pro řízení IT (IT governance – viz Abeceda v tomto čísle Business Worldu), neboť vedení chápe, že celková efektivita IT bude mít výrazný vliv na úspěch či pád snah o soulad s regulatorními požadavky či kvalitní správu rizik a může razantně přispět k růstu nebo stagnaci společnosti vůbec.

VNÍMÁNÍ CIO

Výsledkem rozšiřování portfolia funkcí CIO je to, že mnoho lidí IT vnímá stále více jako strategicky významnou součást firmy. Ve vnímání IT se projevuje posun od tradičního důrazu na cenovou efektivitu. 42?% všech respondentů nyní IT vnímá primárně jako strategickou funkci vlastního podnikání. S tím souhlasí také 43?% dotazovaných CIO. Větší odklon je zde patrný u finančních ředitelů (CFO), z nichž je o strategické funkci IT přesvědčeno pouhých 14?%, zbytek IT vidí jen jako podpůrnou funkci.

Téměř třetina (30?%) respondentů se domnívá, že oddělení IT je primárně odpovědné za podpůrné systémy a síťovou bezpečnost, což upevňuje roli ředitele IT v zjištění kvalitních dozorových funkcí. 31?% respondentů je navíc přesvědčeno, že úlohou IT oddělení je také pomáhat firmě zvyšovat příjmy. 83?% dotázaných souhlasí s tvrzením, že v důsledku toho roste vliv a úloha CIO v rámci vedení firmy, a čtvrtina uvádí, že vztah ředitele IT s vedením firmy se v posledních dvou letech výrazně zlepšil. Podíváme-li se pouze na odpovědi CIO, zjistíme, že 39?% z nich považuje za svůj primární úkol pouhé snižování nákladů (jak tomu bývalo dříve).

„Dosáhnout toho, aby vedení firem rozpoznalo strategickou hodnotu IT, bude ještě těžká bitva,“ říká Clint Witchalls, Senior Editor společnosti Economist Intelligence Unit. „Ředitelé IT by měli dávat pozor, aby současné ekonomické zpomalení nevedlo k tomu, že IT oddělení budou vnímána stejně jako v minulosti – jako nákladová položka, na níž lze kdykoliv ušetřit přesunem prostředků jinam,“ dodává.

Zajímavé je, že hlavní překážkou většího vlivu CIO je postoj finančních ředitelů (CFO), kteří ve velké většině (86?%) vnímají IT prostě jako podpůrnou funkci. Nikdo z finančních ředitelů dotazovaných v průzkumu navíc nevnímal oddělení IT jako primárně odpovědné za generování příjmů a 71?% z CFO ho namísto toho pokládalo primárně za poskytovatele zabezpečení systémů a sítí. Protože průzkum vedl současně ke zjištění, že ve 20?% případů finanční ředitel zastupuje oddělení IT ve vedení společnosti, jejich skeptický pohled na význam IT lze vnímat jako znepokojivý.

MĚNÍCÍ SE ROLE CIO

V posledních letech vzrůstající důraz na compliance, governance a risk management se projevil také v profilování ředitelů IT. Téměř polovina respondentů potvrzuje, že se CIO účastní všech důležitých schůzí vedení vztahujících se k některému z výše zmíněných témat. 83?% dotazovaných pak souhlasí, že rostoucí­ význam shody s regulatorními požadavky, řízení IT a správy rizik zvedl prestiž CIO v očích správní rady – pouhých 8?% je přesvědčeno, že tomu tak není. Čtvrtina výkonných pracovníků věří, že se vztahy IT a vedení za poslední dva roky výrazně zlepšily, 56?% se domnívá, že se za danou periodu zlepšily jen mírně. Čím větší firma, tím více jsou lidé přesvědčeni o významném zkvalitnění pouta mezi IT a nejvyšším vedením. Ve společnostech s obratem nad 1 miliardu dolarů ročně si je tím jista takřka třetina všech zpovídaných. Optimisticky naladěni jsou v tomto ohledu také samotní CIO, z nichž je o výrazně lepších vztazích přesvědčeno 30  %.

Oproti tomu finanční ředitelé si dle svých slov žádného významného zlepšení komunikace mezi CIO a vedeních vědomi nejsou, 71?% z nich však uznává, že určitý posun v tomto ohledu přece jen zaznamenali. Téměř třetina (27?%) výkonných ředitelů (CEO) pak potvrzuje slova CIO a souhlasí, že si tito s vedením rozumí mnohem lépe, než před pár lety.

Pracovníci ve funkci CIO jsou ovšem v mnohých organizacích stále docela trestuhodně přehlíženi. Jen necelá polovina (47?%) z nich má totiž právo vyjadřovat se na schůzkách vedení ke klíčovým otázkám týkajících se informačních technologií. Ve 45?%  dotazovaných organizací tato výsada náleží výkonným ředitelům a v jedné pětině případů je IT ve vedení společnosti zastupováno finančním ředitelem.

Vladimír Brož, Territory Manager pro ČR a SR společnosti McAfee, k tomu dodává: „Je znepokojující, že v době, kdy jsou pro úspěch podnikání klíčové dozorové funkce, řízení rizik a zajištění shody s předpisy, se jen menšina CIO plně podílí na řízení firmy. Ředitelé IT by měli pokrok, kterého v posledních letech dosáhli, rychle zúročit a zajistit, aby lidé s rozhodovací pravomocí ve firmě plně porozuměli významu investic do IT pro podnikání firmy.“

SPOLEHLIVOST REPORTOVANÝCH DAT

Jedna z předchozích studií společnosti The Economist Intelligence Unit ukázala, že důvěra vedení v přesnost a kvalitu reportovaných dat je vysoká pouze v případě, že tyto reporty pocházejí z finančního oddělení. Reporting z oddělení lidských zdrojů, R&D (výzkum a vývoj) či IT byl všeobecně vnímán jako mnohem méně důvěryhodný. K zajištění shody s předpisy je však potřeba konzistentní sběr, analýza a reportování ohromných objemů dat. Kvůli tomu musela spousta firem podstoupit reorganizaci svých systémů.

57?% respondentů od uvedení nových finančních předpisů potvrzuje zlepšení kvality dat produkovaných IT oddělením, většina však jedním dechem dodává, že jde jen o mírný posun. Ještě pozitivnější jsou v tomto ohledu v oboru finančních služeb, kde je o tomto zkvalitnění přesvědčeno 83?% dotazovaných. S tím, že se zlepšila nejen kvalita dat, ale také obchodní metriky souhlasí 65?% účastníků průzkumu. Většina respondentů také podotýká, že shoda s předpisy v důsledku vedla k lepší práci managementu.

Za tyto posuny je však třeba platit, 41?% výkonných pracovníků se tak domnívá, že dohled na shodu s předpisy a správa rizik odvádí IT od klasických byznys projektů – takových, které mají potenciál generovat obrat a ještě více tak zlepšit obecné vnímání CIO.

INVESTICE STAGNUJÍ

Drtivá většina (82?%) respondentů předpokládá zpřísnění a růst počtu regulatorních požadavků během následujících pěti let. V oblasti finančních služeb s tím dokonce souhlasili úplně všichni dotazovaní. Předpokládaný trend by pak měl za následek další podtržení významu CIO pro chod společnosti.

Strnulost prostředí v některých firmách ale vede současně k tomu, že 23?% z nich nebude v příštím roce dělat žádné změny ve výši investic do řízení rizik a 30?% nechce zvyšovat investice do zajištění shody s předpisy. To znamená, že ačkoliv již zmíněných 82?% výkonných pracovníků předpokládá, že míra regulace v příštích pěti letech poroste, investice zůstávají nízké a IT oddělení je (a pravděpodobně i bude) tlačeno k tomu, aby rostoucí množství požadavků zvládalo pouze se stávajícími zdroji.

CIO BY MĚLI CHTÍT VÍCE

V dobách minulých byli CIO často vedením přehlíženi, dnes jsou však nezřídka integrální součástí strategických jednání. Přibližně polovina respondentů se domnívá, že se CIO účastní všech důležitých jednání správní rady týkajících se korporátní strategie. Za růst důležitosti a zlepšování vztahů CIO s vedením může právě rostoucí zodpovědnost IT za dohled nad dodržováním předpisů, správou rizik a IT governance.

Navzdory takovému pokroku ovšem jen menšina CIO plně vystupuje ve vedení společnosti. CIO by se tedy měli snažit lépe zúročit posuny, jichž v posledních letech dosáhli, a zajistit, aby lidé s rozhodovací pravomocí ve společnosti opravdu rozuměli významu investic do IT pro podnikání firmy. To však nebude snadné, hlavně s přihlédnutím ke stagnujícímu objemu investic do informačních technologií a IT oddělení jako takového.
Komentáře