Jsou finanční ředitelé z Marsu a šéfové IT z Venuše?

Studie společnosti PricewaterhouseCoopers zjistila značný rozpor ve vzájemném vnímání oddělení financí a IT a navrhuje, jak tyto rozdíly překlenout.

Jsou finanční ředitelé z Marsu a šéfové IT z Venuše?


Studie společnosti PricewaterhouseCoopers zjistila značný rozpor ve vzájemném vnímání oddělení financí a IT a navrhuje, jak tyto rozdíly překlenout.

Finanční ředitelé (Chief Financial Officer, CFO) a ředitelé oddělení informačních technologií (Chief Information Officer, CIO) v mnoha společnostech vnímají svou spolupráci a roli tak odlišně, jako by byli každý z jiné planety. To zjistil výzkum připravený společností PricewaterhouseCoopers a CFO Europe Research Services (oddělení CFO Publishing a součást Economist Group). Zpráva, založená na on-line průzkumu a obsáhlých osobních rozhovorech s více než 130 CFO a CIO z celé Evropy, zjistila, že ačkoliv si finanční a IT ředitelé obvykle vyjadřují vzájemný respekt, CFO si myslí, že IT oddělení nechápou firemní strategii a finanční situaci firmy, zatímco CIO nepovažují komunikaci ze strany finančního oddělení za dostatečnou.

Výzkum naznačuje, že CIO mají o CFO lepší mínění, než je tomu naopak: téměř 60 % ředitelů IT považuje vůdčí schopnosti finančních ředitelů a jejich schopnost spolupracovat, plánovat a dodržovat dlouhodobé strategie za vynikající, ale jen třetina CFO si to myslí o vedoucích IT oddělení.

Nicméně spolupráce mezi finančním a IT oddělením je rozhodující pro úspěch jejich projektů a následný dopad na výnosy firmy. Úspěch a často i životaschopnost podniků dnes závisí na integritě finančních dat a rychlosti jejich přenosu. CFO a CIO proto musí být schopni efektivně komunikovat, rozumně řešit vzájemné rozpory a pravidelně revidovat nastavené procesy, aby spolehlivě fungovaly.

Jiří Halouzka, partner v oddělení Zvyšování výkonnosti podniku, PricewaterhouseCoopers Česká republika, uvedl:

„CFO a CIO mají rozdílný pohled na svět. Nicméně pokud se snaží o vzájemné porozumění, mohou být tyto odlišnosti využity ku prospěchu firmy. Je důležité, aby CFO i CIO pravidelně hovořili o společném postupu. Oba obory jsou velmi specializované a komplexní, přesto je nezbytné, aby nalezli společnou řeč, aniž by se navzájem zahlcovali zbytečnými detaily.“

Důležité je sdílení znalostí a zkušeností. Jeden z účastníků výzkumu například zavedl pravidelnou rotaci zaměstnanců, kdy nadějné IT manažery vyslal na určitý čas pracovat do obchodního oddělení, a naopak lidem z obchodního oddělení dal možnost vyzkoušet si práci v IT. Jiné firmy považují kvalitnější finanční vzdělávání IT ředitelů za způsob, jak překlenout propast mezi oběma obory a dosáhnout vzájemného pochopení.

„Vztah mezi finančním oddělením a IT bude vždy do určité míry vztahem lásky a nenávisti. Naše zkušenost nicméně ukazuje, že v praxi si obě strany musejí vyjít vzájemně vstříc. Ve firmách, ve kterých tento vztah dobře funguje, mají CIO obyčejně velmi dobré povědomí o obchodní činnosti a finančních důsledcích – jinak řečeno se snaží o lepší porozumění druhé straně,“ upozornil Jiří Halouzka.

IT oddělení by také mělo mít svého zástupce na nejvyšší úrovni vedení. Ať už bude CIO podřízen finančnímu, nebo přímo generálnímu řediteli, musí být jeho role a přínos pro firmu uznávána. IT ředitel by se také měl konkrétním způsobem podílet na dosahování strategických cílů.

Je přirozené, že CFO a CIO často soutěží o pozornost, finanční zdroje a autoritu, ale klíčem k úspěchu jejich projektů a k vyššímu výkonu společnosti je schopnost vzájemně spolupracovat a důvěřovat si.

Jiří Halouzka dodal:
„Je typické, že IT usiluje o dokonalé, dlouhodobě udržitelné a stabilní technické řešení, které vyhovuje všem standardům, zatímco finanční oddělení musí tuto dokonalost vyvážit s finančními možnostmi podniku – což často bývá vyloženo jako nejrychlejší možné řešení s co nejnižšími náklady. Náš výzkum zdůraznil nezbytnost lepší komunikace mezi oběma odděleními včetně společného odsouhlasení projektů, což může zajistit vyšší míru zodpovědnosti a následně i nalezení efektivnějších řešení.“

Posledním důležitým krokem pro úspěšnou spolupráci mezi finančním oddělením a IT je měření úspěšnosti projektů: nalezení indikátorů, které doloží, jak nové technologie zvyšují produktivitu podniku, a budou jasně demonstrovat návratnost investic do IT.

Vzájemné hodnocení z hlediska vedoucích schopnostíHodnocení úspěchu nedávné spolupráce


Vzájemná očekávání

Co CIO chtějí od CFO: Co CFO chtějí od CIO:
„Více komunikace“ „Užší spolupráce“
„Mluvit s námi“ „CIO by měl být podřízení CFO“
„Více písemné komunikace“ „Finanční kurzy pro pracovníky IT“
„Více povinné komunikace“ „Vzájemné pochopení obchodní strategie“
„Kvalitnější komunikace“ „IT by mělo generovat více hodnot“
„Flexibilnější přístup“ „Objasnit IT strategii“

Metodologie
Průzkum proběhl na jaře 2008 a zúčastnilo se ho 53 IT ředitelů a 80 finančních ředitelů, kteří nejprve odpověděli na on-line dotazník a s nimiž jsme následně vedli podrobné telefonické rozhovory. Všichni respondenti pracují v Evropě (ve více než 15 zemích) a všichni zastávají ve svých společnostech vysokou pozici. V průzkumu jsou zastoupena všechna důležitá průmyslová odvětví.
Komentáře