V řízení rizik jsou stále rezervy - 2

Společnost Ernst and Young přednedávnem zveřejnila výsledky globálního průzkumu Companies on Risk: the benefits of alignment (Společnosti o riziku: výhody harmonizace), který byl uskutečněn mezi 441 vedoucími pracovníky významných organizací. Průzkum proběhl v 16 zemích se zvláštním důrazem na velká finanční centra.

V řízení rizik jsou stále rezervy


Cíl je zatím před námi
Společnosti podle průzkumu musejí ještě ujít velký kus cesty k tomu, aby byly schopny systém řízení rizik plně zhodnotit.
Ačkoliv většina organizací již používá základní pilíře dobrého systému řízení rizik, zřejmě si neuvědomuje plnou hodnotu své investice. Z průzkumu vyplývá, že ředitelé podniků by měli zdokonalit stávající systém následujícími způsoby:

  • Opakovaným hodnocením současného systému řízení rizik na základě dotazování na to, jaká jsou hlavní rizika, jak jsou ošetřena a kdo jsou jejich vlastníci.
  • Zkoumáním, zda je systém řízení rizik přiměřeně formálně definován.
  • Hodnocením, do jaké míry jsou sladěny cíle společnosti, rizika a kontroly, a zda je systém řízení rizik zaměřen na rizika, která jsou opravdu důležitá.
  • Vybudováním a udržováním dialogu mezi jednotlivými funkcemi v rámci podniku, aby nevznikaly mezery, zbytečné přesahy a aby celý systém řízení rizik byl konzistentní napříč společností.

Podle Jana Fanty, partnera oddělení ekonomického poradenství společnosti Ernst & Young, nemusí harmonizace řízení rizik nutně představovat větší centralizaci, ale implikuje větší integraci jednotlivých procesů ve společnosti. Ze zprávy vyplývá, že vytvoření centralizovaného oddělení řízení rizik může napomoci této integraci, ale v žádném případě by se toto oddělení nemělo stát „vlastníkem“ rizik, jeho hlavní funkce je v zajištění fungování kontrol a procesů v celém podniku ve vzájemné shodě.

Riziko musí mít vlastníka
Z průzkumu vyplynula řada dalších zjištění. Je zřejmé, že úloha ředitelů, finančních ředitelů a širšího vedení se změnila ve smyslu větší odpovědnosti za rizika a jejich řízení. V blízkém horizontu, konkrétně během následujících 3--5 let, bude nutno řešit takové otázky spojené s řízením rizik, jako je integrovanější a systematický přístup, vyjasnění vlastnictví a vybudování „ kultury řízení rizik“ v podniku.

Mezi klíčové oblasti úspěšného řízení rizika ve firmě patří podle průzkumu Ernst & Young jasné vlastnictví rizika (77 %), chápání rizik v rámci celé organizace (76 %) a interní mechanismy komunikace v oblasti rizika (71 %).

Průzkum zjišťoval i klíčové oblasti úplného procesu řízení rizik. Na prvním místě se umístilo provozní riziko (87 %), následované dodržováním zákonů a nařízení (86 %) a účetním výkaznictvím (85 %).Komentáře