Jak na zkvalitnění výrobních procesů v shop-flooru? S MES!

Výrobní informační systém neboli MES (Manufacturing Execution System) je ústředním systémem pro správu veškerých výrobních dat z shop-flooru (místo v továrně, kde se lidé a stroje věnují produkci výrobků).

Jak na zkvalitnění výrobních procesů v shop-flooru? S MES!


Umožňuje alokaci surovin, plánování výroby, správu informací o dodavatelském řetězci, dohled nad údaji o kvalitě (zmetkovosti) a mnoho dalšího. MES umožňuje podnikům dále zefektivnit řízení výroby i při existenci funkčního celopodnikového informačního systému (ERP) a nasazené automatizaci technologií.

„Systém MES je schopen kontrolovat správný pracovní postup, souslednost operací, správné suroviny/materiály a polotovary vstupující do operace, identifikace operátora - při vzniku nestandardu je událost logována, eskalována a v mezních případech je systém MES schopen pozastavit výrobu. Presentaci dat MES systému je možno zajistit klientskou aplikací, Intranet/Internet rozhraním nebo exportem dat do prostředí Microsoft Office, Access," vysvětluje Jaroslav Střelka, manažer divize průmyslových aplikací ve společnosti S&T.

MES načítá v reálném čase provozní data z procesních řídicích systémů, ukládá je do archivu a zpracovává je. Tím redukuje jejich objem a umožňuje předávat vybrané informace nadřazenému systému ERP. Odpadá tak mj. pracné ruční přepisování údajů.

Vlastnosti výrobních IS (MES)

Funkce systémů kategorie MES jsou poměrně rozsáhlé. Mezinárodní organizace MESA (Manufacturing Execution System Association - http://www.mesa.org/), sdružující firmy, které se zabývají problematikou MES, pomohla definovat celkem jedenáct základních funkcí, které by měl systém kategorie MES plnit:

 • Sběr dat (Data Collection) - řadí se sem např. integrace všech dat z výroby, jejich ochrana, dlouhodobá archivace a komunikace se zdroji dat.
 • Dispečerské řízení výrobních jednotek (Dispatching Production Units) - souvisí s přidělováním výrobních úkolů, zajišťováním surovin a energie a sledováním stavů v rámci celého podniku. Významnou úlohu má řízení mimořádných situací, např. poruch a havárií.
 • Správa dokumentace (Document Control) - zpracovává pracovní instrukce, výrobní příkazy, plány, receptury a výsledky výroby.
 • Sledování toku materiálu (Product Tracking and Genealogy) - poskytuje přehled o stavu rozpracované výroby, stavu konkrétních objednávek, nabízí možnost měnit priority a detailní záznam skutečné historie výroby.
 • Analýza výkonnosti (Performance Analysis) - zahrnuje zpracování různých výrobních protokolů určených pro další analýzu průběhu výroby a odhad ekonomických výstupů.
 • Řízení lidských zdrojů (Labor Management) - poskytuje informace o potřebě pracovníků, jejich dostupnosti, oprávnění, certifikacích apod.
 • Řízení údržby (Maintenance Management) - zajišťuje sledování a řízení pravidelné údržby, evidenci náhradních dílů, nákladů na údržbu a případné plánování kapacit údržby.
 • Správa procesů (Process Management) - slouží pro vizualizaci výrobních procesů a dohled nad prostředky přímo řídící výrobu.
 • Řízení kvality procesů (Quality Management) - dohlíží nad dodržováním správných výrobních postupů, daných parametrů výroby a jakostí sledováním statistických ukazatelů v reálném čase.
 • Krátkodobé plánování (Operation/Detail Scheduling) - pomáhá vytvářet krátkodobé harmonogramy, přičemž vychází z plánů vytvořených nadstavbovými systémy (např. ERP).
 • Přidělování zdrojů a kapacit (Resource Allocation and Status) - zajišťuje přidělování zdrojů (např. strojů, nástrojů, pracovních sil, materiálu i pracovníků) před zahájením výroby. Zefektivňuje vynaložené provozní náklady a nalézá kritická místa výroby.

Výčet základních funkcí ukazuje velmi široký záběr systémů kategorie MES. Konkrétní řešení obsahující funkce potřebné ve firmách závisejí na konkrétním dodavateli i uživatelích, kteří musejí rozhodnout, jaké části MES potřebují a zda vyhovují jejich potřebám.

Nasazení výrobního informačního systému (MES) zajistí kontrolu a zkvalitnění fungování Shop-Flooru v plné šíři - od stabilizace výroby, minimalizace zmetkovosti, zpětného vyhledání zmetků, úspor výrobních nákladů, vynucení technologické kázně, až po zajištění podkladů SPC, zápis přesných záznamů pro interní i externí audity či on-line zpětnou vazbu na systém ERP.

 

Komentáře