Bez praxe nejsou doláče

Magický trojúhelník vysoká škola – student – firmy v podmínkách České republiky dlouhodobě nepřináší příliš uspokojivé výsledky. Školy sice v posledních letech na objednávku státu produkovaly kvanta absolventů, pro jejich profilové zaměření však na trhu práce mnohdy neexistuje reálné uplatnění.

Bez praxe nejsou doláče


Na skutečnost, že většina filozofů, filologů či historiků po studiu přechází na pozice, jež s jejich vzděláním nesouvisejí ani vzdáleně, jsme si již zvykli, nicméně i absolventi technických, informatických či ekonomicko-provozních oborů, kterých je podle dostupných průzkumů neustálý nedostatek, zpravidla podle zástupců firem nemají znalosti a dovednosti, které by umožnily jejich okamžité začlenění do pracovního procesu (bez nutnosti rozsáhlého doškolování).

Studenti náročných oborů se také potýkají s problémem, že během studia nestihnou nabrat potřebnou praxi, a na trh práce tak přicházejí sice s titulem, ale nepoznamenáni pracovními zkušenostmi a návyky. Řešení na systémové úrovni není na dohled, a tak vznikají iniciativy, které si kladou za cíl neuspokojivý stav věcí změnit.

Projekt Spinnet spojí vysoké školy a podnikatele

Projekt Spinnet (SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol) podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost má přinést intenzivní spolupráci mezi vysokými školami a vědeckotechnickými parky.

Agentura CzechInvest pro něj bude zajišťovat provoz internetového portálu, který má především usnadnit komunikaci mezi jednotlivými zainteresovanými stranami. Hlavním realizátorem projektu je Společnost vědeckotechnických parků České republiky.

Praktický dopad projektu Spinnet by měl vypadat tak, že CzechInvest dobuduje a naplní potřebnými daty portál www.spoluprace.org. Na něm by se v budoucnu měla objevit mimo jiné nabídka a poptávka po spolupráci, ať již ve formě stáží, poradenství, mentoringu nebo případně vedení diplomových prací či zakázkového výzkumu.

„Rozvoj spolupráce mezi vysokými školami a firmami nebo obecně mezi výzkumníky a podnikateli patří k hlavním oblastem, na které se Česká republika musí zaměřit. Chceme vytvořit ekonomiku poháněnou inovacemi a musíme pro to vytvořit podmínky a zázemí,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

ProPoint – platforma pro získání základních pracovních zkušeností

Služba ProPoint se zabývá problémem, který souvisí se stinnou stránkou soudobé společnosti – ta se snaží vysokoškolské vzdělání dostat k co největšímu počtu lidí. Akademický titul se stal téměř samozřejmou podmínkou pro uplatnění na trhu práce. Jen v ČR v současnosti vysokou školou prochází okolo 400 000 lidí – samotné absolvování studia se tak stává poněkud zkresleným ukazatelem a nutně vede k otázce: „Je konkrétně tento bakalář/magistr/inženýr schopný samostatné práce na úkolech z praxe?“

Praxe je jednoznačně ukazatelem, který zaměstnavatelé vyžadují. Studenti ji nemají a potřebují ji proto nejdříve získat. Vysoké školy jim v rámci současně nastaveného systému mohou pomoci jen v omezené míře. Služba ProPoint má podle autorů přinést řešení tohoto problému tím, že zprostředkuje komunikaci mezi firmou a vysokoškolským studentem. Organizace potřebuje vyřešit specifický úkol, přičemž není optimální ponechat jeho řešení běžným zaměstnancům (z důvodu časového, finančního, nedostatku kreativity nebo jiného). Nabídne tedy úkol k řešení vysokoškolským studentům. Služba ProPoint poskytuje rozhraní ve formě on-line portálu (www.propoint.cz), které komunikaci na této úrovni umožňuje.

Zájemci o řešení dané problematiky se přihlásí k úkolu – z jejich řad je následně firmou vybrána vhodná skupina řešitelů – a to podle odborného zaměření či výsledků práce na jiných úkolech. Vybraní studenti zrealizují daný úkol a výstupy předají firmě. Společnost si pak může vybírat z více výstupů, čímž se snižuje riziko nedodání vhodného produktu. Na závěr firma ohodnotí práci jednotlivých studentů.


Vyšlo v CIO Business World 1/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře