Business Intelligence: šest kroků k úspěchu - 2

V dnešní vysoce konkurenční ekonomice je schopnost podniku včas a efektivně implementovat systémy business intelligence (BI) jedním z významných faktorů pro jeho úspěch, nebo dokonce přežití. S pomocí správných metodologií, architektur a technologií může BI pro firmy znamenat doslova terno. Proto musí každá organizace stanovit své klíčové požadavky na BI tak, aby docílila konkurenční výhody.

Business Intelligence: šest kroků k úspěchu


Fáze 1
Opodstatněnost:
Tvorba BI vizí a strategií a analýza návratnosti
Posouzení obchodního případu představuje v této fázi hlavní činnost. Jelikož jsou iniciativy BI nákladné, firmy, které o nich uvažují, potřebují jak strategii, tak dobře uvážené cíle jejich návratnosti. Firemní uživatelé z nejrůznějších oddělení by se měli zapojit do procesu zjišťování požadavků; angažovanost IT by v této fázi měla být omezena na koordinaci a technickou pomoc.
Odůvodnění obchodního případu obvykle zahrnuje čtyři procesy:

1. Analýza firmy a trhu
Je nutné vědět, kde se odvětví právě nachází a kam směřuje. Zjišťování údajů o konkurenci vás o vaší vlastní firmě hodně naučí.

2. Identifikace hnacích prvků a finančních zdrojů
Tento proces zahrnuje strategické obchodní cíle a záměry firmy týkající se BI. Bez dostatečně silných obchodních motivačních prvků, financí a strategického směrování je pravděpodobné, že projekt BI skončí neúspěchem.

3. Zhodnocení rizik a předcházení rizikům
Rizika by měla být zhodnocena z pohledu šesti proměnných uvedených v tabulce na této straně, jež ukazuje matici pro vyhodnocení každé z nich.
Ohledně technologického rizika berte v potaz: Jak vyspělé jsou zvolené technologie na trhu? Jak vyspělé jsou v rámci vaší firmy? Kolik různých technologií bude muset koexistovat? Máte nekompatibilní provozní systémy? Máte nekompatibilní systémy pro správu databází?
Když hodnotíte rizika komplexnosti, zaměřte se na tyto prvky: Jak složité je celkové IT prostředí? Jak komplexní je samotná BI aplikace? Do jaké míry se budou muset změnit pracovní postupy? Bude nutné je navrhnout úplně znovu? Kolik fyzických lokalit bude aplikací podporováno? Jak jsou od sebe vzdáleny? Jaké jsou politické systémy v každé z těchto lokalit? Jaký je stupeň distribuce dat, procesů a kontrolních mechanismů?
Co se týče integračních rizik, je třeba zvážit: Kolik rozhraní bude aplikace mít? Budou existovat nějaká externí rozhraní? Jaká je redundance zdrojových dat? Jak závažný je problém jejich spolehlivosti? Máte nějaké nekompatibilní standardy, nebo nemáte dokonce žádné standardy?
Organizační rizika zahrnují následující soubor otázek: Do jaké míry je management ochoten připustit rizika? Do jaké míry je ochotno riskovat IT oddělení? Jakou finanční a morální podporu lze očekávat, pokud projekt narazí na překážky?
Při zvažování týmových rizik se ptejte: Kolik zkušeností má tým s úspěšnou implementací BI? Jak je tým vyvážený? Zahrnuje jeho odbornost všechny základní oblasti? Jaká je jeho pracovní morálka? Bude někdo z vedení firmy aktivním hráčem v celém projektu? Jak silný je projektový manažer?
A konečně, při zvažování finančních rizik byste neměli opomenout tyto faktory: Jak rychle lze dosáhnout návratnosti investic? ­Jaká je míra pravděpodobnosti, že náklady převáží přínosy? Lze finanční rizika omezit tím, že použijeme pouze odzkoušené tech­nologie?
Jakmile byla rizika identifikována, je nutné stanovit postupy a plány k jejich minimalizaci, a to průběžně v rámci celého projektu; nejde o jednorázový úkol.

4. Analýza poměru vynaložených prostředků k zisku;
snížení nákladů a zvýšení přínosů
Projekty BI jsou považovány za obtížné z hlediska odůvodněnosti nákladů. Identifikovat přínosy je obvykle ještě obtížnější než určit náklady, a pro vyvážení nákladů je nutno určit mnoho vysoce hodnotných přínosů. Jedním z účelných způsobů, jak ospravedlnit výdaje na BI je svázat BI s přímo měřitelnými obchodními problémy. Například: Představte si, že daná organizace přichází ročně o 5 milionů, jelikož není schopna držet na uzdě pojistné podvody v důsledku nedostatečných a nespolehlivých údajů týkajících se postupů při pojišťování rizik.
Existuje několik kategorií přínosů BI a aby vaše iniciativa byla odůvodněná, měla by naplňovat alespoň jednu z nich.
První kategorií je zvýšení tržeb, dalšími oblastmi jsou zvýšení zisku, zvýšení spokojenosti zákazníka, zvýšení úspor nebo zvýšení podílu na trhu přetažením zákazníka od konkurence a zvýšením věrnosti stávajících zákazníků vaší firmě.

Jestliže jste zvládli všechny aktivity fáze 1, měli byste mít k dispozici následující údaje:
• vizi BI a stanovení poslání
• jasně formulované cíle projektu
• mapu úkolů BI ve vztahu k cílům firmy
• návrh přínosů
• zdokumentované balanced scorecards, klíčové výkonnostní indikátory a plán minimalizace rizik
• další kroky dokumentující plánování, implementaci a řízení projektu.
Komentáře