Měření výkonnosti podnikové informatiky – teorie a praxe - 3

Výkonnost či hodnota podnikové informatiky je stále důležitějším faktorem, na který musí brát zřetel jak CIO, tak všichni pracovníci útvaru IT. V rámci podniku (ať je již řízen prostřednictvím metod zaměřených na výkon či na získanou hodnotu) vznikají v současnosti tlaky na podnikovou informatiku aby byla řízena podobným „transparentním“ způsobem. To je také jedním z hlavních důvodů pro implementaci metodik řízení výkonu či hodnoty do oblasti podnikové informatiky.

Měření výkonnosti podnikové informatiky – teorie a praxe


Dopady do řízení podnikové informatiky
V případě, že budeme předpokládat, že závěry průzkumu Gartner platí i pro většinu podnikových informatik v České republice, můžeme říci, že zde existuje velký rozdíl mezi tím, co by se mělo měřit a tím, co se skutečně měří a vykazuje. Výkazy (metriky) jsou obvykle zaměřeny na interní činnost IT a nikoliv na oblasti ukazující vztah IT k podnikání firmy. Je to způsobeno také tím, že metriky jsou obvykle vybírány podle toho, co je možné bez problémů a extra nákladů měřit a nikoliv podle toho, co by bylo opravdu třeba měřit.
Ve skutečnosti však výkonnost a hodnota podnikové informatiky skrývají mnoho dalších parametrů a úkolů než jenom redukci nákladů. Činnost IT se posunuje dovnitř byznys procesů a začíná nabízet nové modely dodávky IT služeb zaměřené tímto směrem.
Gartner uvádí, že problémy, které má v současnosti mnoho oddělení IT (krize identity a důvěryhodnosti, relevance činnosti IT k podnikání firmy, externí ohrožení vlastní existence atd.), jsou také z významné části způsobeny nedostatečným měřením a vykazováním výkonnosti a hodnoty podnikové informatiky.

Doporučení pro zlepšení situace
IT oddělení, které nepřijme v měření (a zejména ve své činnosti) přístup orientovaný na hodnotu poskytovanou podnikání firmy, bude nadále bráno pouze jako nákladové středisko. Cílem takového střediska je redukovat náklady a zde platí, že IT kontrakt bude prostě uzavřen (ať již interně či externě) s tím, kdo danou službu nabízí za nejmenší cenu.
Gartner proto doporučuje provést následující kroky, které pomohou ke zlepšení situace:
Proveďte inventuru svých metrik a výkazů a zhodnoťte jejich relevanci pro zbytek firmy. Pomáhají zbytku firmy? Jsou propojeny s výkonností a cíli podnikání? Jsou čitelné pro osoby bez hlubokých IT znalostí?
Vytvořte si vztah s klíčovými osobami ve firmě a společně určete, co je pro ně relevantní v informatice měřit a vykazovat.
Pokud je to třeba, nastartujte kampaň změn „tváře“ oddělení IT, kde dojde k přechodu od „nákladového střediska“ k „tvůrci hodnoty pro firmu“.
Pro pravidelné měření a vykazování uvolněte potřebné zdroje.
Upravte měření a vykazování podle toho, co od vás firma očekává – pokud je to zlepšení podnikání, tak směřujte svoje síly tam. Řízení nákladů je samozřejmou součástí všech měření, musí být ale doplněno o další metriky přínosů v jiných oblastech.
Provádějte pravidelně externí benchmarking jak pro ověřování výkonnosti informatiky se srovnatelnými podniky v daném oboru, tak pro úpravu či inspiraci při tvorbě a rozvoji systému metrik výkonnosti podnikové informatiky ve své firmě.

Použité zdroje

  • Kirwin, B.: IT Performance Reporting Inadequacies Impact IT Value Proposition, Gartner, 2006, ID Number: G00139788
  • Poe, J.: A Few Good Measures: Simple Starts, Meta Group, 2003, ID Number: Delta 2489
  • Novotný, O.: Měříme podnikovou informatiku. Hodnota a výkonnost podnikové informatiky. IT Systems, 2005, ISSN 1212-4567


Autor je konzultantem KPC-Group, zastoupení společnosti Gartner v ČR/SR.Komentáře