Podnikové informační systémy pomáhají rozhodovat a řídit

Rostoucí tlak konkurenčního prostředí klade zvýšené nároky i na podnikové informační systémy. Především na jejich schopnost analyzovat soustředěná podniková data tak, aby byla maximálně využitelná v řídicím a rozhodovacím procesu.

Podnikové informační systémy pomáhají rozhodovat a řídit


Rostoucí tlak konkurenčního prostředí klade zvýšené nároky i na podnikové informační systémy. Především na jejich schopnost analyzovat soustředěná podniková data tak, aby byla maximálně využitelná v řídicím a rozhodovacím procesu.

Management podniku sleduje údaje o podniku z mnoha různých úhlů pohledu, a má tak nejednoduchou úlohu shromážděné informace zpracovat. Celková architektura podnikového informačního systému by tedy měla zahrnovat aplikace, které sbírají a zpracovávají data, ale také prostředky, které zajistí analýzu uložených dat a jejich následnou distribuci.

Co s projekty?

V podniku, kde funguje projektová struktura řízení, dochází celkem běžně k situaci, kdy každý ze zaměstnanců může být nejenom vedoucím odborného projektu, ale zároveň i členem jiného řešitelského týmu. Pro zjednodušení distribuce informací a dat velmi účelně slouží portálový nástroj pro řízení projektů, kde lze účinně naplánovat termíny všech lidských zdrojů na různých projektech. V průběhu životního cyklu projektu lze přikládat veškerou projektovou dokumentaci, která je sdílená portálovou službou pro celý řešitelský tým. Manažeři podniku jsou informováni prostřednictvím aktuálních dat, která jsou publikována nadefinovanými sestavami – reporty.

Může se stát, že architektura podnikového informačního systému přestane v průběhu životního cyklu firmy vyhovovat novým situacím a potřebám. Pak je nutné přistoupit k nadefinování krizových míst v současném softwaru a ke tvorbě jeho nadstavby. Data uložená v nové databázi a jejich prezentace umožní top a střednímu managementu podniku větší pružnost při důležitých rozhodovacích krocích. Ostatní zaměstnanci mohou využívat aplikace pro získání vnitropodnikových informací, k naplánování a vykazování skutečnosti o své dovolené nebo zde zjistí informace o svých pracovních kapacitách (do jakých projektů jsou zařazeni). Samotní vedoucí projektu zde získají ekonomické údaje o projektu, který řídí, a tyto informace pak využívají k alokaci lidských zdrojů.

Samozřejmostí jsou speciální výstupní sestavy dle nastavených dynamických filtrů. Také je možný export do tabulkového kalkulátoru.

Data jedině bezpečně

Komplexní řešení ochrany firemních dat umožňuje správcům výpočetních a informačních systémů chránit svůj server a připojené pracovní stanice ze stejného řídicího místa, jaké používají k ostatním administrativním činnostem. Ochrana se zpracovává v několika vrstvách tak, aby co nejúčinněji ochránila informace před možnými riziky.

  • Fyzická bezpečnost – servery, rozvaděče, trasy, switche, vše je v uzamčených, případně i zabezpečených místnostech s dostatečnou ostrahou, monitoringem a selektivním přístupem.
  • Personální bezpečnost – značná část lidí má bezpečnostní prověrky, u podniku je malá fluktuace, funguje u nových pracovníků systém dohledu nad jejich prací, lidé jsou proškoleni.
  • Systémová bezpečnost – je zaručeno, jakým způsobem jsou udělována oprávnění, kdo schvaluje přístupy k jednotlivým zdrojům, kdo kontroluje audity.
  • Softwarová bezpečnost – zdroje nejsou nikdy anonymně přístupné, funguje hierarchie práv k informacím, podle potřeb jsou využívány standardní bezpečnostní mechanismy – PKI, IPSec, antivirové produkty atd.
  • Zálohování a obnova – pro zdroje informací jsou zpracovány plány obnovy a je pravidelně kontrolována možnost obnovy zdrojů, veškerá zálohovací média podléhají také fyzické a systémové bezpečnosti, takže nelze získat informace ani z tohoto místa.

Technické řešení serverů a úložišť dat, zabezpečení rozvodů počítačové sítě, přístupový systém do zabezpečených pracovišť nebo technických místností počítačové sítě jsou řešeny s ohledem na zpracování velmi citlivých dat. Pro bezpečný každodenní provoz je potřebné schéma přístupových práv, a to detailně rozpracované z hlediska dat v databázích, na portálech, stejně jako práv k tiskárnám a aktivním prvkům. Speciální pozornost je věnována zálohování a obnově důležitých dat. O samozřejmosti, jakou je tříúrovňový kombinovaný systém antivirové ochrany dat, který zajišťuje integrované zálohování, obnovu a ochranu dat proti virům v reálném čase snad ani není nutné obšírněji hovořit. A nakonec – všemi oblastmi se vine jako pavučina systém digitálního podpisu a šifrované komunikace PKI.

Bezpečnost dat je pro každou firmu alfou i omegou. Cena firemních informací je mnohdy nevyčíslitelná nejenom pro jejich důvěrný charakter. Dobře ochráněná data mohou znamenat obchodní úspěchy v budoucnu, mohou zaručit konkurenční výhody, které firmu posunou mezi ty úspěšné.


Autor je vedoucím HW a komunikace v LOM Praha, odštěpném závodu VTÚL a PVO.
Komentáře