Vývoj aplikací v PVT s využitím modelovacích nástrojů

Společnost PVT vždy měla potřebu rozvíjet svou schopnost dodávat svým klientům produkty a služby v konkurenceschopném finančním, časovém a kvalitativním rámci. Proto patřila k průkopníkům využívání modelovacích nástrojů a progresivních metodických přístupů, které dodává například firma LBMS.

Vývoj aplikací v PVT s využitím modelovacích nástrojů


Kvůli velkému počtu současně pracujících týmů v PVT podílejících se na mnoha projektech bylo potřeba zajistit kromě efektivity vlastního vývoje také mobilitu pracovníků mezi týmy, snížit závislost na znalostech konkrétních lidí a zlepšit zastupitelnost. V případě PVT jde, vzhledem k jejímu charakteru podnikání jakožto sy­stémového integrátora, zejména o nasazení progresivní metodiky vývoje rozsáhlých aplikačních řešení a o využití modelovacích nástrojů, které jsou schopny takový přístup účinně podpořit.

Zvolili prověřenou zkušenost
Výše uvedené požadavky vedly k potřebě standardizace práce týmů, a to ve smyslu používání jednotné metodiky a ve sjednocení způsobu využívání modelovacích nástrojů. PVT také včas zachytila nástup objektových metod a standardu UML (Unified Modeling Language). Společnost PVT si v oblasti metod a nástrojů pro vývoj informačních systémů zvolila firmu LBMS, ­která nabízí flexibilní a rychle implementovatelná řešení pokrý­vající typické potřeby organizací usilujících o dosažení vysoké efektivity nebo zlepšení konkurenceschopnosti. V současné době jsou v PVT tyto moderní postupy široce využívány s podporou modelovacího nástroje Select Component Architect, jež LBMS dodává. Vzájemná spolupráce obou firem trvá již deset let.

Přínosy modelování aplikací
Výsledkem využití modelovacích nástrojů a ucelené metodiky je lepší zachycení po­žadavků zákazníků, jejich přesná analýza a hladký přechod analýzy do vlastního návrhu a realizace aplikačního řešení, a sice včetně možnosti generování základní kostry aplikace ve zvoleném vývojovém prostředí. Současně lze i složitá řešení, realizovaná ve vícevrstevné architektuře, dobře udržovat a rozvíjet. Pomocí zvoleného nástro­je lze provádět synchronizaci mezi vývojovým prostředím (zdrojovým kódem) a modely, na jejichž základě byl vyvinut. Dokumentace je proto aktuální a kompletní, což dále usnadňuje údržbu složitých aplikací.

Dobrá spolupráce
v oblasti projektového řízení
Zlepšení projektového řízení dosažené využitím standardní metodiky a jejím promítnutím do předpisové základny PVT znamenalo, že jednotlivé projekty jsou zahajovány i prováděny jednotným způsobem. Jednotlivé týmy mohou sdílet získané zkušenosti, neboť používají stejné modelovací nástroje, postupy, šablony a modely. Tyto standardní postupy obsahují celé spektrum činností potřebných pro řízení projektu od vytvoření realistického plánu využívajícího zkušeností z minulých projektů až po řízení projektových rizik. Pro sdílení zkušeností má PVT zřízen specializovaný server a kromě jiného jsou také pořádány workshopy, kde jednotlivé týmy prezentují svá řešení i novinky ze svého oboru. Pracovníci zmíněné podpůrné organizační jednotky se osobně účastní projektů, takže standardy, které připravují, reflektují požadavky praxe.

Více v BW 2/2004

Komentáře