Změřte si výkonnost

Změřte si výkonnost


Měření výkonnosti a efektivity IT je v poslední době poměrně oblíbeným zaklínadlem mnoha vedoucích pracovníků IT organizací. Ti se pod tlakem vedení společností snaží najít vhodné metriky pro interní IT organizaci, jež by smysluplně a hlavně srozumitelně poskytly informace o výkonnosti a efektivitě IT. Bohužel v mnoha případech zůstává pouze u zbožného přání.

Ve výjimečných případech se celé měření výkonnosti IT redukuje na sledování finančních ukazatelů (vyvážené čerpání budgetu, sledování nákladů apod.), ale to je v podstatě vše. Sledování takových ukazatelů, jako je spolehlivost poskytovaných služeb IT, spokojenost uživatelů s dodávkou služeb, přínos IT pro obchodní aktivity společnosti, úspory v důsledku vyvážené alokace zdrojů apod., jež o výkonnosti a efektivitě IT vypovídají daleko více nežli suchopárná čísla, však jsou zpravidla hluboce opomíjena. Ať už v důsledku neschopnosti definovat korektní metriky pro hodnocení IT, nebo jako následek nepřipravenosti IT na takový typ měření a poskytování relevantních informací. IT oddělení a jeho odpovědní pracovníci se tak postupem času dostávají do začarovaného kruhu, v jehož rámci oscilují mezi rostoucím tlakem na poskytování jasných informací o výkonnosti a efektivitě IT a nepřipraveností oddělení IT na jejich zajišťování, neboť příprava IT pracovníků na takovýto typ aktivit sebou nese další náklady související s aplikací vhodného řešení (procesy, nástroje, školení apod.), jež následně umožní dané informace poskytovat. Bohužel klíčovou podmínkou pro získání prostředků na přípravu či implementaci vhodných mechanismů je zpravidla předložení výkazů hodnotících výkonnost a efektivitu IT, efektivitu dříve vložených prostředků a podobně. To jest – IT oddělení se opět dostává na počátek a výsledek je v nedohlednu.

Otázka tedy zní: „Kudy z toho ven?“, respektive jak zajistit, pokud možno rychle, odpovídající měření výkonnosti a efektivity IT? Možná dříve, nežli se dostaneme ke konkrétním mechanismům, metrikám a postupům, je vhodné vůbec se zamyslet nad tím, k čemu má dané měření sloužit. Proč vůbec měřit výkonnost a efektivitu IT? K čemu budou shromážděné informace sloužit? Komu budou informace poskytovány? A teprve poté je možné uvažovat nad tím, jaké mechanismy měření budeme volit, jaké metriky využijeme či jak budou získané informace finálně prezentovány.

Proč?
Poměrně jednoduchá otázka, na niž však neexistuje jednoznačná odpověď, protože co člověk, to názor a to jiné zdůvodnění potřeby měření výkonnosti a efektivity IT. Pro někoho je odpovědí na otázku „proč?“ požadavek vedení, nad jehož smysluplností není nutné uvažovat. Pro jiného je to dlouhodobá snaha o efektivní využívání IT technologií a rozvoj poskytovaných služeb. A pro dalšího třeba jen ryze soukromá touha se prostřednictvím správně prezentovaných čísel zviditelnit.

Z tohoto důvodu by se osoby pověřené zajišťováním měřením výkonnosti a efektivity IT měly o motivy a důvody k měření IT vážně zajímat, neboť odpověď na tuto bazální otázku již v sobě obsahuje i zárodek budoucího řešení, jak se dané úlohy zhostit.

Abychom se však neutopili ve vypisování možných důvodů pro měření IT, shodněme se na tom, že hlavním účelem měření výkonnosti a efektivity IT je zjištění klíčových informací o celkovém fungování IT, jeho silných stránkách či slabinách, na jejichž základě bude možné definovat další strategii a směřování IT. Zejména pak ve vztahu k obchodním aktivitám společnosti.

Komu?
Jestliže jsme se shodli na definování proč měřit výkonnost a efektivitu IT, je poměrně jednoduché určit odpověď na otázku „komu?“, neboť skladba odpovědných pracovníků, jimž by měly být získané údaje postoupeny, je defacto obsažena v odpovědi na předchozí otázku. Z ní logicky vyplývá, že informace o výkonnosti a efektivitě IT by měly být směrovány na osoby odpovědné za řízení IT, za jeho rozvoj, osobám odpovědným za správu služeb IT a samozřejmě vedení společnosti, tj. takovým osobám, jež lze označit za vlastníky či správce některé z technologických či obchodních agend v rámci společnosti. Neboť v kompetenci těchto osob je definování strategie IT, definování obchodní strategie společnosti a z toho plynoucích požadavků na IT, správa a plánování nákladů na provoz IT a hodnocení celkového fungování společnosti. Ve specifických případech je žádoucí, aby dílčí informace o výkonnosti a efektivitě IT byly sdíleny i s dalšími složkami IT organizace, zejména pokud výsledky měření poukazují na výkonnostní nedostatky v některé technologické části IT.

Jak?
Jako vše na tomto světě i měření výkonnosti a efektivity IT lze realizovat různými způsoby. Samotná volba uskutečňování do značné míry reflektuje účel měření IT. Tudíž je-li cílem měření IT pouze naplnění jednorázových požadavků někoho z vedení, kdo o chodu IT nemá ani potuchy, pak se IT celkem logicky (a nelze mu to mít ani za zlé) omezí pouze na prezentaci technických výkonnostních ukazatelů (zatížení CPU, volná místa na discích apod.), které „přece jasně ukazují, jak je IT vytíženo“! Tím je povinnosti učiněno zadost a všichni mohou být spokojeni. To, že výsledná statistika ani zdaleka nenaznačuje nic o celkové výkonnosti a efektivitě IT, je vedlejší. Bude-li cílem měření shromáždění podkladů pro redukci finančních prostředků pro IT, pak zcela jistě bude výsledný report poukazovat na pravý opak, totiž na nutnost dalších finančních investic do IT. Tím nemá být ani v nejmenším řečeno, že by IT výsledky měření zkreslovalo, či dokonce modifikovalo, pouze tolik, že vágní zadání bude logicky potencovat vágní řešení.


Ilustrační foto: Acer
Komentáře