Cesta k celopodnikové SOA

Jakým způsobem je možné dopracovat se k celopodnikové SOA a které faktory jsou klíčové pro její úspěšné zavedení?

Cesta k celopodnikové SOA


Přechod na SOA je motivován především rychlými změnami v obchodním prostředí. SOA je důležitým faktorem umožňujícím zlepšit přizpůsobivost společností v oblasti podnikových informačních systémů na dynamicky se měnící obchodní prostředí. Tak jako každá strategie, i zavedení celopodnikové SOA je během na dlouhou trať, která musí být překonána malými a postupnými kroky. Zavedení celopodnikové SOA lze popsat třemi etapami:

1. V první etapě je vybrán individuální pilotní projekt v rozsahu jedné aplikační domé­ny se zaměřením na specifický obchodní požadavek (např. samoobslužný zákaznický portál). Cílem je ověřit SOA koncept a navrhnout prototyp infrastruktury. Rozsahem malé experimentální SOA projekty nevyžadují­ velké investice ani vysokou odbornost. Pokud mají jednotliví vedoucí pracovníci nebo architekti projektů chuť riskovat a zvolit populární, nicméně interně netestovaný přístup, bude zavedení SOA relativně snadné. Úspěch těchto počátečních projektů povzbuzuje přijetí SOA v souvisejících aplikačních oblastech i v rozsáhlejších vývojových projektech.

Na druhou stranu je jasné, že neúspěch prvního projektu SOA podkope důvěryhodnost celé iniciativy. Je potřeba si uvědomit, že v této fázi jsou znalosti, zkušenosti a know--how často nedostupné nebo jenom částečně rozvinuté.

První SOA projekt musí přinést měřitelné obchodní výsledky, ale musí být zároveň i zkušebním polem pro výchozí sadu SOA technologie. Pilotní projekt by měl být využit k vypracování návrhu organizačních opatření na podporu následných SOA projektů.
   
2. V další etapě se rozsah SOA projektu rozšíří na více aplikačních domén a komplexnější obchodní požadavky (např. integrace strategických obchodních procesů). Z pohledu IT oddělení je cílem návrh a výběr strategické technologické platformy pro páteř SOA a získání zkušeností ohledně výhod přinášejících možnost znovupoužití služeb. V časných fázích SOA dochází často k chybám vyplývajících z podcenění významu technologické otázky vytváření stabilní páteře SOA. Tuto kritickou technickou platformu často vyvíjejí týmy, které jsou primárně orientované na dodávku aplikace včas a podle plánu, ale nikoli již na vybudování zdravých a dlouhodobých technologických základů. Dle nejlepších praktik se proto doporučuje oddělit odpovědnost za implementaci infrastruktury od aplikačního vývoje. Tým zodpovědný za návrh infrastruktury často představuje výchozí jádro toho, z čeho se v budoucnu stane SOA Center of Excellence (COE). Dále musí zajistit, že vývojové týmy správně využívají infrastrukturu. Ještě před zahájením vývoje aplikací musí být páteř SOA implementována a musí úspěšně projít testem funkčnosti.

Vývojový tým musí služby navrhovat ve spolupráci s týmem zodpovědným za infrastrukturu. Vzhledem k množství pohyblivých částí v projektu SOA je zvláště důležité testování integrace, a proto by na něj mělo být vyhrazeno nejméně 25 % vývojového úsilí. Aby byla možná oprava chyb, což je v každém distribuovaném prostředí složitý úkol, doporučuje se široce využívat tvorby logů, díky nimž lze sledovat tok zpráv v páteři SOA (např. The Enterprise Service Bus).
   
3. Poslední etapou je zavedení celopodnikové SOA, která umožní kontinuální vývoj a adaptaci obchodních procesů. Prosazení strategie zavedení celopodnikového konceptu SOA je pravděpodobně za hranicí pravomocí většiny CIO a vyžaduje podporu CEO, v některých případech až představenstva společnosti. Důvodem jsou citlivé organizační a politické otázky (např. organizační změny, změny rozpočtů jednotlivých nákladových středisek a jejich kontrola), které musejí být řešeny v případě zavádění konceptu celopodnikové SOA.

Jen tehdy, když se SOA osvědčí z obchodního hlediska ve více důležitých oblastech, dokáže poskytnout vedení společnosti dostatek důkazů o své prospěšnosti , aby bylo možno zdůvodnit nutné dodatečné investice a rozšířit záběr SOA na celou společnost.

Přes všechny technologické a řídící problémy, které na cestě k naplnění cíle celopodnikové SOA vzniknou, naším doporučením je řídit zavedení SOA prostřednictvím plánů na několik let, ve kterých bude vyznačena nejenom cesta vedoucí k celopodnikovému konceptu SOA, ale i důsledné sledování­ řešení krátko– a střednědobých obchodních a IT cílů.

Autoři pracují na pozicích Divison Director a Senior Consultant ve společnosti Indra Czech Republic.

Článek je z Business Worldu 7-8/2008.

Komentáře