Jak nejlépe integrovat informační systémy

Integrací informatika reaguje na trvale se měnící požadavky byznysu (reorganizace a restrukturalizace, nové vztahy mezi partnery a zákazníky, slučování a akvizice, zajištění compliance apod.). Stejnou aktivitu využívá také ke skrytí specializovaných aplikačních řešení, sestavení kompozitních aplikací i ke komplexní podpoře procesů.

Jak nejlépe integrovat informační systémy


Integrací informatika reaguje na trvale se měnící požadavky byznysu (reorganizace a restrukturalizace, nové vztahy mezi partnery a zákazníky, slučování a akvizice, zajištění compliance apod.). Stejnou aktivitu využívá také ke skrytí specializovaných aplikačních řešení, sestavení kompozitních aplikací i ke komplexní podpoře procesů.

Schopnost a připravenost být integrována je dnes jednou z klíčových vlastností jakékoliv komponenty IS/ICT a při požadavku na změnu je úroveň zjištění integrace nebo změna jejích parametrů nedílnou – vždy přítomnou – součástí řešení/projektu. Jaké části systému je nutné integrovat, jaká očekávání má integrace naplnit nebo s jakými omezeními je nutné v projektech počítat, to jsou otázky, které si musíme položit. Kvalitnější podklady pro rozhodování informatice nabízí Enterprise Architecture. EA spolu s navazujícími rámci a vzory umožňují integraci snáze a efektivněji naplnit. Převážná většina integračních řešení se dnes zaměřuje na tři klíčové oblasti – integraci aplikací, integrací přístupu a integraci informací.

Integrace aplikací stále patří k základním prostředkům, jak zajistit komplexní podporu procesů prostřednictvím vytvoření vhodných vazeb mezi specializovanými aplikacemi. Trendem je vytváření takových řešení, která umožňují mít v systému definováno co nejméně těsných vazeb, respektive co nejvíce takových komponent, které mají vazbu spíše volnou (loosely coupled).

Při respektování vrstevnatého modelu aplikací se nabízí celá řada variant, jak integraci řešit. Jsou založeny na vhodných modelech komunikace mezi aplikacemi, kde kromě implementace volání vzdálených procedur získávají na důležitosti messagingová sběrnicová řešení. Jiné přístupy se pak zaměřují na data (výměnu souborů, přístup k databázím) a na řešení, která jsou spojena s udržením jejich integrity a aktuálnosti (např. Global Data Synchronization). V této oblasti lze sledovat silný nástup implementací dle principů servisně orientované architektury (SOA). Jednotlivá řešení nyní absorbují funkcionalitu, která byla vlastní prostředkům middlewaru v rámci EAI (Enterprise Application Integration), do nových komponent založených na de jure i de facto standardech (XML, SOAP, WS). Specifický charakter a rostoucí význam má zajištění integrace aplikací informačního systému s partnerskými systémy, kde klíčovou roli hrají aplikace elektronického a mobilního podnikání realizované na nejrůznějších technologiích. Elektronické podnikání, zejména mezi dvěma firmami (B2B), je převážně založeno na principech a technologiích tzv. „klasické“ elektronické výměny dat (EDI) nebo nověji XML zpráv, respektive ebXML standardech a technologiích, případně webových službách a s nimi spojených architekturách.

Druhá oblast – orientovaná na integraci přístupu – se zaměřuje na rozšíření aplikací takovým způsobem, aby jejich funkcionalita, a tedy i byznys procesy byly přístupné prostřednictvím široké škály zařízení (PC, notebooky, PDA, mobilní telefony, čtečky RFID apod.). Dominantní roli hrají v této oblasti portálová řešení. Nutnost otevření přístupu k aplikacím pro různé segmenty uživatelů (zaměstnanci, partneři, zákazníci) a zároveň potřeba zajistit jejich jednotné přihlášení (Single Sign-On) k různým aplikacím, které jsou za portálem skryty, s následným přesným řízením přístupu, patří ke klíčovým úkolům v této oblasti. Vedle toho se rozvíjí přístupy podporující jednoduchý přístup k aplikacím prostřednictvím rozšíření pracovní plochy, například pomocí tzv. widgetů a gadgetů.

Třetí oblast – označovaná jako integrace orientovaná na informace – má za cíl podporu organizací v trajektorii data – informace – znalosti – moudrost. Rozsah integrace v této oblasti je limitován charakterem informací a systémů, které jsou integrovány. Vedle integrace dat sem patří integrace nestrukturovaného obsahu a významnou částí je i integrace metadatových úložišť. To umožňuje sestavit jednotný pohled na data, která jsou rozptýlena v organizaci. Vedle prostředků EAI jsou využívány nástroje (Right Time) Extract, Transformation and Load, replikací a Enterprise Information Integration.

Co schází? O technologiích a přístupech jsme se již zmínili. Dalšími faktory, které přispívají k dosažení požadovaného stupně integrace, jsou kvalifikace personálu, zralost a připravenost integraci realizovat a schopnost taková řešení ovládnout.

Autoři působí na Katedře informačních technologií VŠE.

Komentáře