Lesk a bída systémové integrace

Poněkud provokativní název možná není až tak přehnaný, jak by se zprvu mohlo zdát. Není systémový integrátor (SI) zbytečným prvkem, když se většina projektů stejně opožďuje? Je SI opravdu specifická a náročná odbornost, jak se říká?

Lesk a bída systémové integrace


Poněkud provokativní název možná není až tak přehnaný, jak by se zprvu mohlo zdát. Není systémový integrátor (SI) zbytečným prvkem, když se většina projektů stejně opožďuje? Je SI opravdu specifická a náročná odbornost, jak se říká? Jak se odlišuje úspěšný dodavatel IT řešení od kvalitního systémového integrátora? V čem vlastně spočívá přidaná hodnota SI? Proč v řadě případů svěřují velké společnosti úlohu SI svým útvarům IT? Pokusme se na tyto otázky odpovědět.

SI je schopen v součinnosti s klientem a dodavatelem řešení připravit takové specifikace, které zaručí realizovatelnost řešení v rozumném čase a za přijatelné náklady. Dostatečně podrobně a jednoznačně popíší, jak se budovaný IT systém má chovat nejen z hlediska uživatelského, provozního, bezpečnostního, ale i z hlediska udržovatelnosti, ochrany investic do budoucna a rozumných nákladů na vlastnictví. Mohou existovat i další objektivní požadavky jako schopnost systém v budoucnu outsourcovat, či – v případě nadnárodních společností – rozšířit na další země.

Integrátor je subjektem, který by měl znát možnosti, zájmy a způsob práce velkých i malých, úzce specializovaných dodavatelů ICT. Při otevřených i skrytých sporech mezi klientem a dodavatelem je schopen nalézt řešení výhodné pro klienta a přijatelné pro dodavatele a naopak. Většině problémů umí integrátor kvalitním řízením rizik úplně předejít.

SI poskytne pro projekt profesionály z oblasti projektového řízení, softwarové a hardwarové infrastruktury, byznys konzultací v daném oboru a v implementaci rozsáhlých změn, v testování a na organizační a datovou migraci. Kvalitní SI by měl nejen poskytnout profesionály hned, ale mít další v záloze pro budoucí potřeby klienta.

Dobrý integrátor je odpovědný za projektové řízení dodávky v souladu s nejlepší odvětvovou praxí, resp. svou vyspělou metodikou. Má certifikáty kvality příslušné dané oblasti. SI také odpovídá za každodenní řízení projektu, monitorování postupu, aktualizování plánů a eskalaci a reportování rozhodovacím strukturám klienta.

Dobrým průkazem kvalitní práce integrátora je objem změnových požadavků uplatňovaných klientem po odsouhlasení specifikací do doby prvních několika měsíců provozu. Kvalitní systémový integrátor je schopen většině změnových požadavků předejít a u některých (předkládaných dodavatelem) prokázat, že se o změnu nejedná.

Integrátor musí být schopen sám, bez účasti klienta, nalézt vhodné dodavatele aplikací, systémů, hardwaru a dalších položek. Rozumný klient by měl tyto záležitosti nechat na něm a příliš mu do toho nemluvit. Bohužel, tato podmínka je jen málokdy platná, neboť klient má často – ať už oprávněné či nikoli – své vlastní preference. Tento fakt je jedním z hlavních důvodů „bídy SI“, neboť se tak integrátorovi odebírá jeho největší síla a současně se zbavuje největší odpovědnosti – za řízení subdodávek, za jejich kvalitu, úplnost a včasnost. Vůbec to neznamená, že integrátor není schopen plnit svoji roli i v případech, kdy je ve smlouvě mezi klientem a dodavatelem IT třetí stranou, ale jeho role musí být v takové smlouvě upravena. Což obvykle nebývá.

Integrátor odpovídá za soulad nového řešení s existujícími systémy klienta, za potřebná rozhraní datová i organizační a za řešení problémů souběhu úloh. Významnou roli zajišťuje integrátor při testování a přebírání řešení od dodavatele softwaru, resp. hardwaru. Klient oprávněně požaduje nezávislé testování, a to nejen funkční, ale i výkonnostní, bezpečnostní, dokumentace a další. Je obecně známo, že úskalím IT projektů jsou výkonnostní parametry řešení (KPI) a množství práce nutné k odstraňování chyb, přepracování softwaru a regresní testy (re-work). Pouze silný a kvalitní integrátor s adekvátními zkušenostmi v této oblasti se nebojí přijímat ve smlouvě rizika za dodržení termínů a parametrů řešení. Slabý integrátor se rád takové odpovědnosti zbaví a nechá „černého Petra“ klientovi. I to je důvodem bídy SI. Poslední oblastí je vlastní provozování systému (viz obrázek). I tam je kvalitní SI schopen efektivně přispět: má svůj systém podpory, může se zabývat inovacemi řešení a v těch nejlepších případech převzít celé řešení formou outsourcingu. Tato oblast je velmi perspektivní a „chytří“ SI tuto příležitost chápou.

Z výše uvedeného vyplývá, že funkci SI mohou kvalitně plnit jen silné firmy s velkou mezinárodní zkušeností a dobrými vztahy s dodavateli systémů a výrobci hardwaru. Takové firmy si své pověsti velmi cení, mají řadu certifikátů kvality práce, jejich zkušení a certifikovaní zaměstnanci procházejí průběžným systémem vzdělávání a zkoušek. Na rozdíl od malých IT firem či interních IT útvarů mohou stavět na zkušenostech ze stovek a tisíců projektů v rozličných podmínkách. Takoví SI jsou schopni plnit vysoké požadavky a očekávání.

Autor pracuje ve společnosti LogicaCMG.

Komentáře