Optimalizace provozu SOA

Současní dodavatelé SOA jsou stále soustředěni na to, čím se zabývali v minulosti: na vrstvy, platformy, služby a nástroje. Klasické nástroje pro správu aplikací nadále vycházejí z uvažování o zásobnících a silech a podávají informace především o tom, co se děje na pevných discích a aplikačních serverech.

Optimalizace provozu SOA


Současní dodavatelé SOA jsou stále soustředěni na to, čím se zabývali v minulosti: na vrstvy, platformy, služby a nástroje. Klasické nástroje pro správu aplikací nadále vycházejí z uvažování o zásobnících a silech a podávají informace především o tom, co se děje na pevných discích a aplikačních serverech.

Lidé od byznysu se však nezajímají o "skříně", "software" a "sila" a nechtějí o nich nic vědět. Linioví manažeři, provozní exekutiva a marketingové týmy přemýšlejí z hlediska podnikových služeb a procesů, které generují tržby, a o tom, co se s těmito procesy děje. Pokud například produktový manažer vidí, že se prodej za půl dne snížil o polovinu, nepomyslí si: "To musí být nějaký IT problém, který mohou databázoví administrátoři opravit." Chce znát odpovědi na mnoho otázek:

 • Snížil se provoz, nebo je stejný jako obvykle?
 • Nezadrhávají se nám kupující někde v průběhu ověřovacího procesu?
 • Byly zadané objednávky zpracovány korektně?
 • Můžeme mapovat celý proces - od návštěvy stránky nebo telefonické objednávky po dodávku na místo určení - s cílem zjistit přesnou příčinu problému?

PROCESNÍ PŘÍSTUP

Podniková IT však nebyla nikdy organizována podle kompletních podnikových procesů. Proto je ke zodpovězení kterékoli z těchto otázek nesnadné využít nástroje, které má dnes liniový manažer k dispozici. IT oddělení se zabývají rozhodováním na úrovni procesní výkonnosti, SLA smluv, bezpečnosti a kapacitního plánování. Chybí jim však přehled a použitelná data o tom, co se v systému skutečně děje z hlediska podnikání. Aby bylo možné výše uvedené otázky zodpovědět, je potřeba podnikový proces zobrazit, porozumět dějům, které v něm probíhají, a pak na ně aplikovat klíčové procesní kroky politik. Manuální získávání informací o IT funkcích a procesních odpovědnostech v několika odděleních a skupinách (například vyplňování objednávek, sklad, zákaznická služba atd.) ovšem není jednoduchý úkol. Ve skutečnosti ve většině organizací neexistují vůbec žádné možnosti, jak získávat informace o kritických podnikových procesech a jak tyto procesy řídit.

Díky automatizovanému sledování, řízení a optimalizaci provozu SOA mohou organizace získat kompletní přehled o podnikových procesech v rámci celé infrastruktury nebo podle specifických podnikatelských kritérií či dle jednotlivých procesů. Podniky mohou automatizovaně rozpoznávat každý podnikový proces a zároveň zobrazovat IT infrastrukturu, která proces podporuje, pomocí "mapy toků" v procesu. Následně je možné vyhodnocovat podnikatelské metriky vykonávaného procesu v reálném čase prostřednictvím konzole, historických dat v řídicích panelech a analýzy podnikových činností. Pomocí těchto znalostí mohou koncoví uživatelé jednoduše označit automaticky rozpoznaný proces (například vyplnění objednávky) a začít na něj aplikovat pravidla a politiky pro specifické konzumenty služeb SOA. Cílem je optimalizovat výkonnost infrastruktury SOA tak, aby vyhověla parametrům SLA.

NEDOSTATKY TESTOVÁNÍ

Testovací transakce mají bohužel několik významných omezení. Zaprvé nejdůležitější transakce, které potřebujeme sledovat, měřit a vyhodnocovat, se často nejobtížněji napodobují. Například v objednávkovém systému je snadné otestovat transakci "zkontroluj stav objednávky", protože taková kontrola nemá nepříznivý vliv na systém. Testování transakce "zadej objednávku" je zcela odlišné. Tato transakce může provádět ověřování kreditní karty vystavené jinou společností, zapisovat data do databáze a posílat požadavky do systémů vyřizujících transakce. Druhým významným omezením testovacích transakcí je, že nemohou zprostředkovat hledisko koncového uživatele. V reálném světě jsou navíc klíčovou součástí mnoha podnikových procesů aktivity na pozadí, které koncový uživatel nikdy nevidí. Například koncový uživatel může objednávku úspěšně zadat, ale peníze mu nikdy nejsou strženy z účtu, protože asynchronní zprávy z objednávkového do účtovacího systému se během přenosu ztratí. Jistota, že účtovací aktivity na pozadí jsou zpracovány správně, je při zjišťování zdraví celého procesu nezbytná.

Omezení současných monitorovacích technologií ukazuje i další příklad: představte si, že vám přijde zpráva, že během poslední hodiny pět procent "nákupních transakcí" selhalo, nebo nedodrželo nastavenou úroveň služeb (SLA). To je důležitá informace, ale říká nám pouze část pravdy. Existuje několik dalších skutečných problémů, které tento druh zpráv nepostihne:
 • Kteří skuteční uživatelé těchto SOA transakcí byli specificky dotčeni?
 • O kolik peněz jsme tímto selháním přišli?
 • Byli někteří z těchto skutečných uživatelů zákazníky první kategorie?
 • V které části procesu k problémům došlo? Přes které servery tyto transakce přesně prošly?
 • Kdy bude tento problém vyřešen?
 • Jak optimalizuji dodávku služeb, aby zákazníci první kategorie dostali ty nejlepší služby?

Pokud liniové i IT složky organizace dokáží na tyto otázky odpovědět, mohou získat informace umožňující rychlou nápravu a odstranit dopady selhání. Produkty pro optimalizaci SOA řeší nedostatky tradičních přístupů a poskytují skutečné zobrazení podnikových procesů. Dosahují toho následujícími funkcemi:
 • Zobrazení každého výskytu skutečného podnikového procesu, nikoli pouze uměle vytvořených transakcí. Toto zobrazení včetně metrik podnikání a analýzy umožní měřit a poskytovat výsledky aktuálních úrovní služeb.
 • Zobrazení každé aktivity, která je součástí podnikových procesů, nikoli pouze transakcí "na popředí". Tak lze zjistit, zda celý podnikový proces funguje podle očekávání. Pokud ne, server automaticky analyzuje připojené větve a aplikace v rámci celé architektury a přesně zjistí, kde proces selhal.
 • Zobrazení situace, kdy nedošlo k tomu, k čemu dojít mělo. Klasické monitorovací systémy dovedou pouze dát zprávu o tom, co se událo. Jen pokud důkladně rozumíte podnikovému procesu, můžete vědět nebo předpokládat, co je příčinou toho, že k nějaké události nedošlo. Například pokud nedostaneme od skladového systému odezvu do určité doby, nákupní transakce se někde zadrhla a systém čeká na její dokončení.
 • Zobrazení sdílených, dynamických a volně provázaných služeb, které se s rozšířením SOA stávají stále běžnější. To vede k potřebě automaticky a přesně zobrazovat infrastrukturu na aplikační úrovni, která podporuje daný podnikový proces. Pak toto zobrazení umožňuje optimalizovat chování SOA pro klíčové zákazníky - například tím, že jejich transakce dostanou přednost.

ZOBRAZENÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ

Schopnost dynamicky mapovat transakce a procesy na aktuální infrastrukturu umožňuje týmům měřit dostupnost, spolehlivost a SLA odpovídající aktuálním podnikovým transakcím, rychleji třídit problémy a přesně řídit služby a aplikace založené na procesech, nikoli pouze řady nezávislých služeb s pravidly aplikovanými případ od případu.

Podnik potřebuje zobrazit všechny služby připravené pro SOA, webové a aplikační servery pro balíkové aplikace, databáze i původní (legacy) systémy v mapě toků umožňující intuitivní rozpad do věcných kategorií. Infrastrukturní pohled, na který jsou zvyklí lidé z IT oddělení, tak bude převeden do metrik podnikových procesů a dat (například na dobu potřebnou k vyřízení objednávky nebo na jiné uživatelsky definované metriky podnikání), kterým intuitivně rozumějí linioví manažeři. Prostřednictvím takového řídicího panelu získají všichni vlastníci podnikových procesů informace, které potřebují k vyhodnocení výkonnosti SOA v různých oblastech.

PODNIKÁNÍ
 • Jak si vedu ve svém podnikání?
 • Mají zákazníci problémy (včetně individuálních zákazníků, zákaznických skupin, regionů, podnikových divizí nebo jiné zákaznicky definované skupiny)?
 • Držím krok s poptávkou na trhu?
 • Daří se mi plnit své závazky?

PROCES
 • Co se opravdu děje s objednávkami?
 • Kolik položek je právě ve výrobě?
 • Jak dlouhá je doba od objednávky k doručení?
 • Proč se zastavily nákupy?

INFRASTRUKTURA
 • Které služby jsou kde?
 • Kdo využívá které služby?
 • Kde jsou úzká místa?
 • Jaký dopad mají změny?

Každý jednotlivý podnikový proces by mělo být možné automaticky rozpoznat a zobrazit odděleně od ostatních, aby bylo zřejmé, jak zapadá do celkové IT infrastruktury. Pak je možné nahlížet jak z IT perspektivy, tak z byznys perspektivy, přičemž jsou oba tyto pohledy propojeny. Díky tomu se vlastníci procesů budou moci starat pouze o řídicí panely a metriky, které se intuitivně rozdělují podle jejich liniového úseku. IT personál se zase bude moci více zajímat o metriky na IT úrovni pod jeho přímým řízením. Koncový uživatel může naopak začít s metrikami podnikání, poté zobrazit podrobnější pohled na úrovni podnikového procesu a nakonec sledovat IT infrastrukturu, která tento proces zpracovává.

Autor je Senior Business Consultantem společnosti Progress Software ČR.
Komentáře